ΔHMOΣIEYΘHKE O N. 4722/2020 ΠOY MEIΩNEI TO ΔΩPO XPIΣTOYΓENNΩN 2020 MEXPI TO MIΣO (APΘPO 22) KAI ANAΣTEΛΛEI THN AYΞHΣH TOY KATΩTATOY MIΣΘOY KAI ΓIA TO 2021 (APΘPO 24)!!

ΔHMOΣIEYΘHKE O N. 4722/2020 ΠOY MEIΩNEI TO ΔΩPO XPIΣTOYΓENNΩN 2020 MEXPI TO MIΣO (APΘPO 22) KAI ANAΣTEΛΛEI THN AYΞHΣH TOY KATΩTATOY MIΣΘOY KAI ΓIA TO 2021 (APΘPO 24)!!

Ιδού τα άρθρα 22 και 24 του ν. 4722/2020

Δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ. 177 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α’) ο νόμος 4722/2020, που μειώνει το Δώρο Χριστουγέννων 2020 μέχρι και το μισό και αναστέλλει την αύξηση του κατώτατου μισθού ΚΑΙ για το 2021.

Ειδικότερα στο άρθρο 22 του ν. 4722/2020 αναφέρεται ότι: «2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το  άρθρο  32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.».

Εξάλλου, στο άρθρο 24 του ν. 4722/2020 ορίζεται ότι:

«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α΄ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης …….

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Ιανουαρίου 2021.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, (…), λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2021.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 5, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α΄ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.»