Και οι άντρες δημόσιοι υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί) ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ με 25 έτη ασφαλισμένοι έως το 2010 και με ανήλικο τέκνο!

Και οι άντρες δημόσιοι υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί) ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ με 25 έτη ασφαλισμένοι έως το 2010 και με ανήλικο τέκνο!

Νέα σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (322/2020)!

Ιδού ολόκληρη η απόφαση!

Με την υπ’αριθ. 322/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώθηκε άνδρας δημόσιος υπάλληλος (εκπαιδευτικός) και του αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στη σύνταξη με 25 χρόνια ασφάλισης έως το 2010 και με ανήλικο τέκνο (δικηγόρος η κα Αλεξάνδρα Στίγκα).

Έτσι, με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει το Ελληνικό Δημόσιο (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!) κατά της 316/2017 απόφασης του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση (σκέψη 10 σελ. 12) “… ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος διορίστηκε στις 29.8.1984, συμπλήρωσε το 50ό έτος της ηλικίας του στις 5.8.2010, έχει ανήλικο τέκνο γεννηθέν στις 21.9.2006 και έχει συμπληρώσει πριν από τις 31.12.2010 εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ημερομηνία αυτή (31.12.2010) και, εφόσον δεν έλαβε τρίμηνες αποδοχές, δικαιούται σύνταξη από την επομένη της απομάκρυνσής του από την υπηρεσία, ήτοι από 22.6.2015, κατ’εφαρμογή του άρθρου 56 παρ. 1Β’ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε πριν αντικατασταθεί από 1.1.2011 με το άρθρο 6 παρ. 2Β’ του ν. 3865/2010. Και τούτο, διότι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, το οποίο θεσπίζει το 50ο έτος ως όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα, πρέπει, για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, να τύχουν εαρμογής και στους άνδρες υπαλλήλους που τελούν στην ίδια κατάσταση, δηλαδή έχουν ανήλικο τέκνο, εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010. επομένως, κατά την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εσφαλμένως δέχθηκε ότι δεν ισχύει για τον ηδη αναιρεσίβλητο το όριο ηλικίας των 50 ετών που προβλέπεται για τις γυναίκες υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο, κατ’επεκτατική εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, με βάση την αρχή της ισότητας.”.

Σε άλλο σημείο (σκέψη 11 σελ. 13) η σημαντική αυτή απόφαση αναφέρει: “… η κατά τα προαναφερθέντα διαφορετική συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση των πρώτων έναντι των δεύτερων με μόνο κριτήριο το φύλο τους, ως εκ τούτου δε, προς αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, βάσει των άρθρων 4 του Συντάγματος και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επεκταθεί η εφαρμογή της κρίσιμης εν προκειμένω διάταξης του άρθρου 56 παρ. 1Β’ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα και στους άνδρες υπαλλήλους, που τελούν σε όμοιες περιστάσεις με τις γυναίκες υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο. Επομένως, οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι αναιρετικοί λόγοι είναι νόμω αβάσιμοι και απορριπτέοι”.

Η σημαντική αυτή απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης υπ’αριθ. 317/2020 συναφούς απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικηγόρος κ.Βασίλης Ασημακόπουλος) που δικαίωσε δημόσιο υπάλληλο που είχε 25 χρόνια ασφάλισης έως το 2010 και ανήλικο τέκνο και του έδωσε το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί στο 50ο έτος της ηλικίας του.

Και οι δύο αυτές αποφάσεις έχουν σημαντικό νομολογιακό ενδιαφέρον.

Ιδού η απόφαση 322/2020 της ΟλΕλΣυν