Υποχρεωτική η χορήγηση της «13ης σύνταξης» τον Μάιο του 2020 σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους !

Υποχρεωτική η χορήγηση της «13ης σύνταξης» τον Μάιο του 2020 σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους !

Μόνο με νόμο μπορεί να ακυρωθεί η καταβολή της!

Το ισχύον άρθρο 120 ν. 4611/2019 την θέσπισε ως ΜΟΝΙΜΗ παροχή!

Επειδή τον τελευταίο καιρό κυβερνητικά στελέχη σε διάφορους τόνους, ακόμη και ο πρωθυπουργός, υποστηρίζουν ότι δεν ισχύει πια η «13η σύνταξη» κατά τον στρεβλό, πράγματι. τρόπο που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,  η ΕΝΥΠΕΚΚ οφείλει να διευκρινίσει προς κάθε αρμόδιο ότι με το άρθρο 120 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17-5-2019) έχει θεσπιστεί η «13η σύνταξη» ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ, ως παροχή δηλαδή διαρκείας, σε ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους, ακόμη και στους δικαιούχους του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Για όσους το αγνοούν ή εθελοτυφλούν, παραθέτουμε αυτούσια τη διάταξη του άρθρου 120 του ν. 4611/2019, όπως έχει ψηφιστεί και όπως ακόμη σήμερα ισχύει και προβλέπει την καταβολή της «13ης σύνταξης» σε μόνιμη βάση, τον μήνα Μάιο κάθε έτους από το 2019 και εφεξής.

Η σχετική διάταξη κατά λέξη αναφέρει:

«Άρθρο 120- Χορήγηση 13ης σύνταξης

1.Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία χορηγείται, από το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη.

Τη 13η σύνταξη δικαιούνται όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή προσυνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου του έτους χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται την καταβολή κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. Δικαιούχοι της 13ης σύνταξης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των άρθρων 1 έως 3 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

2.Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Μαΐου του έτους χορήγησής της, ως εξής:

α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.

β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.

γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%.

δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%. Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.

3. Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύναται να αυξάνονται τα ποσοστά της παραγράφου 2, να ανακαθορίζεται ο χρόνος καταβολής της 13ης σύνταξης και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση, όχι μόνο να ΜΗΝ καταργήσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση που, πράγματι στρεβλά, εφήρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση παραβιάζοντας τις παλιές διατάξεις περί «13ης σύνταξης», αλλά ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ολόκληρη τη 13η, καθώς και τη 14η σύνταξη για ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.