Ψηφίστηκε ευνοϊκή διάταξη για συμβασιούχους!Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να MHN ασκούν έφεση
κατά αποφάσεων που δικαιώνουν συμβασιούχους!
(άρθρο 177 ν. 4635/2019, ΦΕΚ Α’ 167)

Με το άρθρο 177 (παρ. 1γ) του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167) που δημοσιεύθηκε χθες, η κυβέρνηση προώθησε ρύθμιση υπέρ των απασχολουμένων στους Δήμους και τις Περιφέρειες με κάθε είδους συμβάσεις («συμβασιούχοι»).

Συγκεκριμένα με την ανωτέρω διάταξη προβλέφθηκε η δυνατότητα των Δήμων και των Περιφερειών να ΜΗΝ ασκούν ένδικα μέσα σε υποθέσεις κατά τις οποίες κρίνεται από τα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια ο προσδιορισμός (αληθής χαρακτήρας) ή η μετατροπή της εργασιακής σχέσης των συμβασιούχων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα στο εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 αναφέρεται ότι:

«γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ είχε ταχθεί υπέρ της ψήφισης αυτής της διάταξης διότι πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες αρνούνταν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις Ασφαλιστικών Μέτρων και Αγωγών Πρωτοδικείων που δικαιώνουν τους συμβασιούχους, εξαντλώντας τα διάφορα ένδικα μέσα.