«Νεοθατσερικό αμόκ» κατά εργαζομένων με μπλοκάκι!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.                                                                              

23-1-2017

 

«Νεοθατσερικό αμόκ» κατά εργαζομένων με μπλοκάκι!

 

Να ανακληθεί άμεσα η εγκύκλιος-«λαιμητόμος»!

 

 

Ι.Για περισσότερα από 100 χρόνια το Εργατικό Δίκαιο στηρίχτηκε στη βασική αρχή ότι ανάμεσα στα μέρη, δηλαδή τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, δεν υπάρχει ισότητα στα «όπλα» και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζει ένα πλέγμα προστατευτικών διατάξεων υπέρ του εργαζομένου (προστασία από απόλυση, συνδικαλιστικά δικαιώματα, απεργία κ.λπ).

Με έκπληξη πριν από λίγες ημέρες είδαμε την υπ’αριθ. Φ80000/οικ.2460/ 106/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΔΓ0465Θ1Ω-ΝΙΒ) με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016», η οποία αναφέρεται στην ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, δηλαδή όσων αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Με την ανωτέρω εγκύκλιο-απόφαση καθορίζονται τα παρακάτω:

1.Η εισφορά 20% θα επιβληθεί κατ’αρχήν στο καθαρό εισόδημα που δήλωσαν σύμφωνα με τα μπλοκάκια το 2015, δηλαδή απαλλαγμένο από τις δαπάνες και τις εισφορές.

2.Η εισφορά 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης μοιράζεται σε 6,67% για τον εργαζόμενο και σε 13,33% για τον εργοδότη. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την εγκύκλιο και η εισφορά για την υγεία θα μοιραστεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

3.Η εγκύκλιος αυτή αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Ειδικότερα, εφόσον το εισόδημα προέρχεται από την άσκηση διαρκούς (και όχι ευκαιριακής) επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), προκύπτει ουσιαστικά αποκλειστικότητα ως προς το/τα πρόσωπο/α που αποδέχεται/ονται τις σχετικές υπηρεσίες. Επομένως, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου.

Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων υφίσταται υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων αυτών (δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) λόγω της ιδιότητάς τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι.

4.Ο ασφαλισμένος οφείλει να αναγράφει στο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), δηλαδή στο «μπλοκάκι» που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του (δηλ. τον εργοδότη του), ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση.

Αντίστοιχα και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.

 

ΙΙ.Η θέσπιση αυτής της υποχρέωσης είναι και το πιο σημαντικό, αφού ορίζεται ότι:

Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος/εργοδότης δεν υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος/εργαζόμενος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο αντισυμβαλλόμενος αυτού περί της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν.

Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, για τον ασφαλισμένο υπολογίζονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός). 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το Υπουργείο Εργασίας μετακυλύει το βάρος απόδειξης ως προς την φύση της εργασιακής σχέσης, πλήρως στον εργαζόμενο, ο οποίος θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με τον εργοδότη, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-αποδεικτικά στοιχεία.

Αλλά και μέχρι να επιλυθεί από τα ασφαλιστικά όργανα η διαφορά, οφείλει ο ίδιος ο ασφαλισμένος να καταβάλλει τις εισφορές σαν μη μισθωτός (δηλ. είτε το 26,95 είτε 38%!) από τις αποδοχές του!

Ερωτάμε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

α)Πώς άραγε θα συνεχιστεί μια τέτοια εργασιακή σχέση ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο ενώ θα μεσολαβεί μια τέτοια κρίσιμη σύγκρουση;

β)Με την απειλή απόλυσης, ποιος εργαζόμενος θα τολμήσει να αμφισβητήσει την εργασιακή σχέση;

γ)Πόσος χρόνος θα απαιτείται για την επίλυση της διαφοράς στον ΕΦΚΑ, όταν στο ΙΚΑ μια απλή ένσταση σήμερα μπορεί να εκδικαστεί ακόμα και μετά από 6 μήνες, δηλαδή ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης του εργαζόμενου;

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την ηγεσία του Υπουργείου να ανακαλέσει την εγκύκλιο-«λαιμητόμο» για τους ομήρους εργαζόμενους με ΔΠΥ.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί το Υπουργείο να εφαρμόσει τουλάχιστον το πλαίσιο που είχε αρχικά εξαγγείλει, δηλαδή τη δημιουργία πλατφόρμας καταγραφής των συμβάσεων και των εργαζόμενων που αμείβονται με ΔΠΥ, προκειμένου να προκύπτει σε πραγματικό χρόνο η ασφαλιστική υποχρέωση των εργοδοτών και όχι να φορτώνει στις πλάτες των εργαζομένων το βάρος της σχετικής απόδειξης.

Εάν, παρ’όλα αυτά, η κυβέρνηση επιμείνει στην άκρως αντεργατική αυτή εγκύκλιο σε βάρος των εργαζομένων με μπλοκάκι, θα έχει ταυτιστεί με μία πλήρως νεοφιλελεύθερη επιλογή στην οποία καμία κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, οποιουδήποτε ιδεολογικού προσανατολισμού, δεν έχει προβεί!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Μητρόπουλος

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *