Εκτός νόμου η Eγκύκλιος για τις συντάξεις λόγω θανάτου!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14/11/2016

 

138 ευρώ σύνταξη για αναπήρους!

172 ευρώ σύνταξη για χήρες-ορφανά!

Εκτός νόμου η Eγκύκλιος για τις συντάξεις λόγω θανάτου!

Ιδού ο νόμος!   Πέντε (5) παραδείγματα!

 

 

Ι. «Προ-προσωρινή» σύνταξη: Θεσμός εκτός νόμου!

Με εγκύκλιο, που εξέδωσε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας (αριθ.πρωτ. Φ80000/48596/1863/2016) και κατά παράβαση του δικού της νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85, άρθρο 29), η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφάσισε να θεσπίσει ένα προστάδιο προσωρινής σύνταξης («προ-προσωρινή σύνταξη») στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, στις περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά την ισχύ του νόμου (13-5-2016)!

Παρόμοιος θεσμός δεν προβλέπεται από τον νόμο, ούτε έχει λειτουργήσει ποτέ μέχρι σήμερα!

 

 

ΙΙ.Προς κατάργηση οι συντάξεις χηρείας!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 (άρθρο 12) τροποποίησε κατά άδικο και ανάλγητο τρόπο το θεσμικό πλαίσιο των νέων συντάξεων λόγω θανάτου αφού:

α-θέσπισε ως θεμελιωτικό ηλικιακό όριο το 55ο έτος, στερώντας εφεξής από χιλιάδες δικαιούχους το σχετικό δικαίωμα,

β-χορήγησε για τρία (3) μόνο έτη συντάξεις χηρείας σε όσες (-ους) είναι κάτω του 55ου έτους ηλικίας, με επαναβίωση του δικαιώματος στο 67ο έτος (επαναχορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου),

γ-μείωσε το ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου από 70% σε 50% (μείωση 28,5% στους νέους δικαιούχους),

δ-μείωσε από 30% στο 25% (επιπλέον μείωση 16,6%) τη σύνταξη λόγω θανάτου σε όσες (όσους) δικαιούχους εργάζονται ή λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο ή άλλο δικαίωμα και

ε-θέσπισε μία μόνο εθνική σύνταξη για όσες (-ους) λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις.

Οι νέες ακραία αντικοινωνικές αυτές παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προδιαθέτουν την κοινή γνώμη και χιλιάδες δικαιούχους για ολοσχερή κατάργηση ΟΛΩΝ των συντάξεων λόγω θανάτου στο προσεχές μέλλον!

 

 

ΙΙΙ.Εκτός νόμου η Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ. Επιβάλλεται άμεσα η απόσυρσή της!

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4387/2016, καμία σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ.

Ειδικότερα το σχετικό άρθρο αναφέρει επί λέξει:

«2.Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο αυτής, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.»,

Κατά παράβαση της ανωτέρω ρύθμισης, η πρόσφατη εγκύκλιος-απόφαση του ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι:

«1.Στις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω αρ. 12 και μέχρι να εκδοθεί από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ή η προσωρινή σύνταξη του αρ. 29 του ν. 4387/2016), χορηγείται ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 7 παρ. 6 του ν. 4387/2016.!! 

2.Στην περίπτωση, ωστόσο, που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, χορηγείται το ως άνω ποσό, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη μείωση του 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ή 6% για κάθε έτος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις τoυ αρ. 7 παρ. 3 του ν. 4387/2016.

Ανάλογα εφαρμόζεται ο ως άνω κανόνας και στις συντάξεις λόγω θανάτου που έλκουν το δικαίωμα από συντάξεις αναπηρίας, για τις οποίες λόγω του ποσοστού αναπηρίας δεν καταβαλλόταν πλήρες ποσό, εφόσον προβλεπόταν σχετική μείωση του πλήρους ποσού από τις οικείες γενικές ή καταστατικές διατάξεις.». 

Μετά την παράθεση και των δύο σχετικών αποσπασμάτων (του νόμου και της εγκυκλίου-απόφασης του ΥΠΕΚ), είναι προφανές ότι αυτή εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου και πρέπει άμεσα να αποσυρθεί.

 

ΙV.Συντάξεις λόγω θανάτου που οδηγούν στην «ευθανασία» τους δικαιούχους (χήρες, ορφανά, αναπήρους)

Προς επίρρωση των ανωτέρω παραθέτουμε τα κάτωθι αληθινά παραδείγματα (τα τρία από την Εγκύκλιο) που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς μας:

 

Παράδειγμα 1ο

Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος, με μειωμένη κατά 30% σύνταξη λόγω συνταξιοδότησης κατά 5 έτη νωρίτερα από το αντίστοιχο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης:

Ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, ύψους [345,6 – (345,6Χ30%)=] 241,92 €,

ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4387/2016, η σύνταξη πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των

(384 Χ 30% =) 268,8 ευρώ!

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο δηλαδή έχει αμέσως μείωση (268,80-241,92=) ύψους 26,88 ευρώ κάθε μήνα!!

 

 

Παράδειγμα 2ο

Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% (δικαιούται ολόκληρη την εθνική σύνταξη):

Ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, ύψους είναι 345,60 ευρώ,

ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4387/2016, η σύνταξη πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 384 ευρώ!

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο δηλαδή έχει αμέσως μείωση (384-345,60=) ύψους 38,4 ευρώ κάθε μήνα!!

 

 

Παράδειγμα 3ο

Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 70% (δικαιούται το 75% της εθνικής σύνταξης):

Ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, ύψους (345,6 Χ 75%=) 259,2 ευρώ,

ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4387/2016, η σύνταξη πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των

(384Χ75%=) 288 ευρώ!

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο δηλαδή έχει αμέσως μείωση (288-259,20=) ύψους 28,80 ευρώ κάθε μήνα!!

 

 

Παράδειγμα 4ο

Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 50% (δικαιούται το 50% της εθνικής σύνταξης):

Ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, ίση με (345,6 Χ 50% =) 172,8 ευρώ!

ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4387/2016, η σύνταξη πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των

(384Χ50%=) 192 ευρώ!

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο δηλαδή έχει αμέσως μείωση (192-172,80=) ύψους 19,20 ευρώ κάθε μήνα!!

 

Παράδειγμα 5ο

Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αναπηρία (ανικανότητα) 49% (δικαιούται το 40% της εθνικής σύνταξης):

Ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, ύψους (345,6 Χ 40%=) 138,24 ευρώ!!

ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4387/2016, η σύνταξη πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των (384Χ40%=) 153,60 ευρώ!

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο δηλαδή έχει αμέσως μείωση (153,60-138,24=) ύψους 15,36 ευρώ κάθε μήνα!!

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση:

-να άρει την αδικία εις βάρος χήρων, ορφανών και αναπήρων, εφαρμόζοντος τουλάχιστον τον ίδιο της τον νόμο.

-να επαναφέρει το προηγούμενο πλαίσιο στις συντάξεις χηρείας σεβόμενη την κοινωνική αποστολή των εν λόγω συντάξεων,

-να απόσχει από κάθε περαιτέρω συρρίκνωση των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας και να θεσπίσει νέο προστατευτικό πλαίσιο για τους πένητες συνταξιούχους, αρνούμενη βεβαίως να συμπράξει σε περαιτέρω σφαγιασμό των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Ένα σχόλιο στο “Εκτός νόμου η Eγκύκλιος για τις συντάξεις λόγω θανάτου!

  1. ας καθίσουμε στους καναπέδες να ξεκουραστούμε και ας μην κάνουμε τίποτα για άλλη μια φορά. Ζήτω η Ελλάδα .

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *