Ανέστειλαν τους διορισμούς και τις προσλήψεις μέχρι τέλη του 2018!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

27/12/2017

 

 

Ανέστειλαν τους διορισμούς και τις προσλήψεις

στο δημόσιο τομέα μέχρι τέλη 2018

ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τον Αύγουστο του 2018

εξερχόμαστε από το Μνημόνιο!

 

 

Πρωτοφανής ο εμπαιγμός του λαού και των νέων από την κυβέρνηση!

 

Παραμονές Χριστουγέννων η κυβέρνηση με την υπ’αριθ. 25/20-12-2017 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ανέστειλε τους διορισμούς και τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα παρατείνοντας μέχρι τέλη του 2018 την υπ’αριθ. 33/2016 ΠΥΣ.

Αντί άλλου σχολιασμού, η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει τον πρωτοφανή εξαπάτηση του λαού μας δίνοντας στη δημοσιότητα την ανωτέρω ΠΥΣ.

 

Ιδού το κείμενο!

«Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 25 της 20.12.2017

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

(Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»)

Κατηγορία: Εργατικά – Απασχόληση

Πράξη 25 της 20-12-2017 (ΦΕΚ Α” 199/21-12-2017)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (Α’/22),

β) του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’/234),

γ) των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ” και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’/98),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’/26),

ε) της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α’/66),

στ) της 33/2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’/280), όπως ισχύει,

  1. την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
  2. το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
  3. τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 η ισχύς της 33/2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός                                       Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου»

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Μητρόπουλος

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *