ΑΠΟΦΑΣΗ-ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ!

Αθήνα 30.11.2017

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ!

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι το Δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνικές διατάξεις ή πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες ο εργαζόμενος δεν μπορεί να μεταφέρει και, ενδεχομένως, να σωρεύσει έως τη λήξη της σχέσης εργασίας, την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που δεν έχει λάβει επί πλείονες συναπτές περιόδους αναφοράς, εξαιτίας της άρνησης του εργοδότη να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές. (Απόφαση στην υπόθεση C-214/16).


Εφόσον ο εργοδότης δεν παρέχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να κάνει χρήση της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει δυνατότητα μεταφοράς και σώρευσης της μη ληφθείσας ετήσιας άδειας με βάση την Οδηγία 2003/88/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ 2003, L 299, σ. 9).


Δεν συνάδει συνεπώς με το δίκαιο της Ένωσης το να υποχρεώνεται ο εργαζόμενος να λαμβάνει την άδειά του χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν θα του καταβληθούν αποδοχές για την άδεια αυτή.


Εκδικάζοντας την έφεση κατά της εν λόγω απόφασης, το Court of Appeal of England and Wales (Εφετείο Αγγλίας και Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο) υπέβαλε στο Δικαστήριο ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας αυτής.


Συγκεκριμένα, ερωτά εάν, σε περίπτωση ένδικης διαφοράς μεταξύ εργαζομένου και του εργοδότη του σχετικά με το αν ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, είναι συμβατό με το δίκαιο της Ένωσης το να υποχρεώνεται ο εργαζόμενος να λαμβάνει την άδειά του χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν δικαιούται τις αντίστοιχες αποδοχές.


Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο επισημαίνει, καταρχάς, ότι το δικαίωμα σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας αρχή του κοινωνικού δικαίου της Ένωσης και έχει ρητώς κατοχυρωθεί με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι σκοπός του δικαιώματος αυτού είναι να παράσχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να αναπαύεται και να έχει στη διάθεσή του ένα χρονικό διάστημα χαλάρωσης και αναψυχής.


Ωστόσο, σε περίπτωση που, λόγω των περιστάσεων, επικρατεί κατά το διάστημα της άδειας αβεβαιότητα όσον αφορά τις σχετικές αποδοχές, ο εργαζόμενος δεν δύναται να επωφεληθεί πλήρως από την άδειά του. Επιπλέον, οι περιστάσεις αυτές ενδέχεται να αποθαρρύνουν τον εργαζόμενο από το να κάνει χρήση της ετήσιας άδειάς του. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι κάθε πράξη ή παράλειψη του εργοδότη η οποία ενδέχεται να έχει τέτοιο αποτέλεσμα είναι αντίθετη στον σκοπό του δικαιώματος ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών.


Εν συνεχεία, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει αναμφίβολα να διασφαλίζουν τον σεβασμό του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής, όπως αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν προκειμένω, ο σεβασμός του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να διασφαλιστεί, διότι, σε περίπτωση που ο εργοδότης χορηγεί στον εργαζόμενο μόνον άδεια άνευ αποδοχών, ο εργαζόμενος αυτός δεν μπορεί να επιτύχει δικαστικά την άσκηση του δικαιώματος άδειας μετ’ αποδοχών, καθώς υποχρεούται πρώτα να λάβει άδεια άνευ αποδοχών και να ασκήσει μετά αγωγή προκειμένου να διεκδικήσει την καταβολή των αποδοχών αυτών.


Το Δικαστήριο κρίνει ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι συμβατό με το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής και με την οδηγία σχετικά με τον χρόνο εργασίας. Συνεπώς, το να υποχρεώνεται ο εργαζόμενος να λαμβάνει την άδειά του χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν δικαιούται τις αντίστοιχες αποδοχές δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης.


Το Δικαστήριο κρίνει ότι το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνικές διατάξεις ή πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες ο εργαζόμενος δεν μπορεί να μεταφέρει και, ενδεχομένως, να σωρεύσει έως τη λήξη της σχέσης εργασίας την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που δεν έχει λάβει επί πλείονες συναπτές περιόδους αναφοράς, εξαιτίας της άρνησης του εργοδότη να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές.

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση του εργαζομένου ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει χρήση της άδειας αυτής λόγω ασθένειας, ο εργοδότης που δεν παρέχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών πρέπει να αντιμετωπίσει τις σχετικές συνέπειες.


Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι δεν υφίσταται εθνική ρύθμιση που να προβλέπει περιορισμό της μεταφοράς αδειών σύμφωνα με τις επιταγές του δικαίου της Ένωσης, εάν γινόταν δεκτό ότι τα κεκτημένα δικαιώματα άδειας μετ’ αποδοχών ενός εργαζομένου δύνανται να αποσβεσθούν, θα νομιμοποιούνταν μια πρακτική αθέμιτου πλουτισμού του εργοδότη σε βάρος του σκοπού της οδηγίας, ο οποίος συνίσταται στην προστασία της υγείας του εργαζομένου.

Με βάση τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι ο εργαζόμενος μπορεί να σωρεύει την μη ληφθείσα άδεια ως και τη λήξη της εργασιακής σχέσης και μάλιστα «οπλίζει» το σχετικό δικαίωμα με το κύρος του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Στις 4/12/2017 η παρουσίαση του νέου βιβλίου

Ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει

στην παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα Αλέξη Π. Μητρόπουλου

 

Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει

τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, στις 19:00,

στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου

(Ριζάρη 2, Αθήνα).

 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κ.κ.:

Νίκος Καλάκος, Γεν. Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών,

Δημήτρης Μπούρλος, Δικηγόρος, Εκδότης Περιοδικού (Νομοθεσία ΙΚΑ),

Σάββας Ρομπόλης, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου,

Γιώργος Ρωμανιάς, Οικονομολόγος, πρώην Δικηγόρος, πρώην γ.γ. Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργείου Εργασίας.

 

Συντονίζει ο κ. Κώστας Κατίκος, Δημοσιογράφος.

 

 

Περισσότερα

Αποκλείουν τους νέους από το κοινωνικό μέρισμα!!

Αθήνα 24.11.2017

Απαράδεκτο!!

Αποκλείουν τους νέους από το κοινωνικό μέρισμα!!

Στη Διεθνή Διάσκεψη με τίτλο: «Ο Κοινωνικός Διάλογος και το Μέλλον της Εργασίας» που συνδιοργάνωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, μίλησε η υπουργός Εργασίας Ε.Αχτσιόγλου.

‘’Η δική μας προτεραιότητα είναι να ακούσουμε τους «αόρατους», να κάνουμε την αόρατη εργασία ορατή. Διότι μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια δίκαιη αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη.

Γι’αυτό η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, της υποδηλωμένης εργασίας, της επισφαλούς εργασίας αποτελεί αυτή τη στιγμή την απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και της ελληνικής Κυβέρνησης.

Γι’ αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη σε ριζοσπαστικές παρεμβάσεις υπέρ αυτών που δεν έχουν φωνή: των νέων, των επισφαλώς εργαζόμενων, των μεταναστών.’’.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι υποδηλωμένοι και αδήλωτοι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που χρήζουν και της μεγαλύτερης κοινωνικής προστασίας κατά τα λεγόμενα της αρμοδίας Υπουργού.

Τι συμβαίνει όμως όταν το ίδιο το Κράτος και φυσικά το αρμόδιο Υπουργείο εθελοτυφλεί και αγνοεί με ανάλγητο τρόπο αυτήν την κατηγορία των εργαζομένων;

Εξηγούμαστε:

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. (νυν ΕΦΚΑ) εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυθαιρετεί αφού, σε όσους απασχολούνται ανελλιπώς με σύστημα πενθήμερης εργασίας με ημερήσιο ωράριο μεγαλύτερο ή ίσο του του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης (δηλαδή μεγαλύτερο ή ίσο των 4 ωρών) και, αμείβονται με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη του Τεκμαρτού Ημερομισθίου (Τ.Η) της 1ης Ασφαλιστικής ή με μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη του 25πλασίου του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, αναγνωρίζει όχι 25 ημερομίσθια, αλλά 21,22 ή 23 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή όσες ακριβώς ημέρες απασχολούνται. Αυτός ο λανθασμένος και νομικά αβάσιμος τρόπος υπολογισμού, προκαλεί ποικίλες δυσμενείς επιπτώσεις στους ασφαλισμένους, όπως στέρηση 3-4 ημερομισθίων μηνιαίως και 36-48 ετησίως, μη συμπλήρωση έτσι των χρονικών προϋποθέσεων για την θεμελίωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων κ.λπ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με τη σειρά του απέστειλε επιστολές του προς τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α ζητώντας τη διευθέτηση του εν λόγω προβλήματος, όμως το Ι.Κ.Α. και νυν ΕΦΚΑ συνέχισε την ανεκδιήγητη στάση του αγνοώντας επιδεικτικά και τη σχετική νομολογία (σ.σ. βλ. Σ.τ.Ε. 2331/2003, Δ.ΕΦ. Αθηνών 2247/2009, Δ.Π. Χαλκίδας 223/2012)..

Αυτό το πρόβλημα υφίσταται και δεν έχει επιλυθεί ακόμη και σήμερα θα δούμε και μία επιπλέον διάστασή του, αφού χιλιάδες πολίτες θα χάσουν το κοινωνικό μέρισμα λόγω του γεγονότος που μνημονεύσαμε ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, στα κριτήρια που θεσπίστηκαν για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος υπάρχει και το ακόλουθο: «Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.». Συνεπώς, όσοι πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια και α) απασχολήθηκαν για έναν μόνο μήνα μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2017 με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχόληση και β) αμείβονταν με μισθό ίσο ή μεγαλύτερο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, θα χάσουν το κοινωνικό μέρισμα, διότι λόγω της στάσης της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. δεν θα έχουν ως χρόνο ασφάλισης τον ένα μήνα, αλλά τις 21,22 ή 23 ημέρες!

Δεν είναι μόνο οι «αόρατοι» εργαζόμενοι λοιπόν, είναι και οι «ημι-αόρατοι». Είναι οι εργαζόμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση που, ολόκληρη η κοινωνία γνωρίζει ότι, πολλές φορές ενώ εργάζονται κάθε μέρα, ολόκληρη την εβδομάδα, ασφαλίζονται από την εργοδοσία τους για «τετράωρο»! Αυτοί οι άνθρωποι που υφίστανται αυτό το καθεστώς αντιμετωπίζονται από την πολιτεία με τον χειρότερο δυνατό και ανάλγητο τρόπο. Αυτοί που βρίσκονται στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα με πενιχρές αμοιβές και θα έπρεπε να έχουν την μεγαλύτερη υποστήριξη, τελικά έχουν απέναντί τους το Κράτος που τους «κλέβει» τα ένσημα.

Δεν είναι δυνατό κάποιος που εργάστηκε 4,5 ή 6 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, να του αρνείται ο ΕΦΚΑ. τα ένσημα ολόκληρου του μήνα —όπως η νομοθεσία προβλέπει— και να χάσει το κοινωνικό μέρισμα.

Δεν είναι δυνατό να αρνείται ο ΕΦΚΑ να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις, αφού όποιος έχει υποστεί την «κλοπή» των ενσήμων από τον ΕΦΚΑ έχει δικαιωθεί αργότερα από τη δικαιοσύνη (εφόσον βέβαια έχει προσφύγει).

Δεν είναι δυνατό να αγνοεί τόσο επιδεκτικά τις επανειλημμένες επιστολές του Συνηγόρου του Πολίτη για την τακτική του αυτή.

Δεν είναι δυνατό το Κράτος να αφήσει αυτούς του εργαζόμενους εκτός του κοινωνικού μερίσματος .

Αναμένουμε η σχετική Κ.Υ.Α να επιληφθεί του θέματος διορθώνοντας τα κριτήρια υπαγωγής στις διατάξεις του κοινωνικού μερίσματος και φυσικά να αποκαταστήσει την χρόνια αδικία με την περικοπή ενσήμων από χιλιάδες δικαιούχους (ασφαλώς αναδρομικά) χορηγώντας τις σχετικές παροχές.

Για την ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Το όνειδος του προϋπολογισμού 2018!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

23/11/2017

 

 

Το όνειδος του προϋπολογισμού !

Ο ΕΟΠΥΥ στηρίζεται μόνο στην εισφορά υπέρ υγείας !

 

5 δις από συνταξιούχους-ασφαλισμένους!!

ΜΟΝΟ 100 εκατ. από το κράτος!!

 

Ιδού ο πίνακας-ντροπή του φετινού προϋπολογισμού!

 

1.Με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, παρ. 2.5, σελ. 1020) που ψήφισαν και τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου, επικυρώθηκε ισόβιο χαράτσι 6% για όλους τους συνταξιούχους και για όλα τα είδη των συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες, επικουρικές κ.ά.).

Ειδικότερα θεσπίστηκε σε μόνιμη βάση:

α.η αύξηση 2% (από 4 σε 6%) της εισφοράς υπέρ υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε 2.800.000 κύριες συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες),

β.η καταβολή, για πρώτη φορά από 1-1-2016, εισφοράς ύψους 6% υπέρ υγείας (ν. 4387/2016 άρθρο 44) σε 1.300.000 επικουρικές συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες),

γ.η επιβολή διπλής εισφοράς σε 1.300.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη,

δ.η επιβολή εισφοράς ύψους 6% στο άθροισμα των καταβαλλομένων συντάξεων, σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο και

ε.η επιβολή για πρώτη φορά πολλαπλής εισφοράς υπέρ υγείας σε όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη (ή συντάξεις) και έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους (άρθρο 44 παρ. Α ν.4387/2016).

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει σήμερα τα συγκεκριμένα ποσά από την ίδια την Εισηγητική Έκθεση του κατατεθειμένου στη Βουλή προϋπολογισμού για το 2018 (Πίνακας 3.22, σελ. 105) που αποδεικνύουν τα ανωτέρω:

 

Πίνακας 3.23 Προϋπολογισμοί φορέων κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκομείων-ΠΕΔΥ

(σε εκατ. ευρώ)

 

γ)ΕΟΠΥΥ Εκτιμήσεις

2017

Προβλέψεις

2018

Έσοδα 5.566 5.286
Ασφαλιστικές εισφορές 4.592 4.535
Ρύθμιση οφειλών 170 161
Κοινωνικοί πόροι 0 0
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 314 100
Απόδοση περιουσίας 40 40
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 394 394
Λοιπά έσοδα 56 56

 

 

2.Με την έκδοση της υπ’αριθ. 31 εγκυκλίου του ΙΚΑ (Α/30/472/9/16-9-2016) που εξειδίκευσε το άρθρο 44 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ολοκληρώθηκε πέρυσι η μεγαλύτερη οριζόντια και καθολική μείωση συντάξεων από όλες όσες έχουν γίνει καθ’όλη τη μνημονιακή περίοδο.

Η πρωτοφανής αυτή μεταφορά εισοδήματος από τους συνταξιούχους στο κράτος -και κατ’επέκταση στους δανειστές- δεν έχει προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες στον σύγχρονο κόσμο!

Με το από 19-9-2016 Δελτίο μας, είχαμε εκτιμήσει ότι 350.000.000-400.000.000 € κάθε μήνα (ετησίως πάνω από 4 δις!) θα αφαιρούνται από τους συνταξιούχους εφ’όρου ζωής για να καλύπτουν τις επιβληθείσες από τους δανειστές δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους, με πρόσχημα την περίθαλψη και τη μέριμνα της υγείας τους, που όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα!

Δυστυχώς το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2018, όπως και για το 2017, μάς επαλήθευσε με το παραπάνω!

Από την άλλη πλευρά, τα Ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν παρανόμως το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου αυτού ποσού, αντί να τα αποδίδουν στον ΕΟΠΥΥ, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Οργανισμός σε εξώδικο που απέστειλε πρόσφατα στα πέντε μεγαλύτερα εξ αυτών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ)!

 

3.Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι δανειστές με το ισόβιο χαράτσι υπέρ υγείας που επέβαλαν σε εκατομμύρια συνταξιούχων και ασφαλισμένων, ουσιαστικά φόρτωσαν το συνολικό κόστος της περίθαλψης στους ίδιους!!

Όμως όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της εργασίας που σήμερα στηρίζουν τα άνεργα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, κατέβαλλαν υψηλές εισφορές υπέρ ασθενείας και υγείας καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Αντιστοίχως, με τις σκληρές ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2015 (άρθρο 41), η κυβέρνηση και οι δανειστές …φρόντισαν να καταβάλλουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα εισφορές υπέρ υγείας ύψους 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ανεξάρτητοι απασχολούμενοι εισφορές 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, προς εκπλήρωση των άνω μνημονιακών στόχων.

Αν ψηφιστεί και αυτός ο προϋπολογισμός, ο όγδοος κατά σειρά μνημονιακός προϋπολογισμός, τότε θα ζήσουμε την πλήρη φτωχοποίηση του λαού μας, ο οποίος, ενώ είναι από τους εργατικότερους στην Ευρώπη, θα βιώσει την εξαθλίωση και τη μετάπτωση της χώρας σε κράτος-«παρία»!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έστω την τελευταία στιγμή, να παγώσει άμεσα την ακραία αυτή συνταξιοκτόνα ρύθμιση και τους βουλευτές να μην ψηφίσουν αυτόν τον εθνοκτόνο προϋπολογισμό.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αγωνιστεί προκειμένου η κυβέρνηση να καταργήσει την ήδη ψηφισμένη αυτή διάταξη-«λαιμητόμο» που επιβάλλει σε βάρος εκατομμυρίων συνταξιούχων μας χαράτσι εφ’όρου ζωής, αλλά και τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού που, αν ψηφιστούν, θα γίνουν νόμος του κράτους.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αγωνιστεί μαζί με όλους τους συνταξιούχους και με τις Οργανώσεις τους για να μην εφαρμοστούν τα σχέδια ληστρικής αφαίμαξης των μικρών συντάξεών τους που μεθοδικά προωθούν κυβέρνηση και δανειστές.

Και θα ενημερώνει διαρκώς όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους για τα δικαιώματά τους και για τη μεθόδευση δανειστών και κυβέρνησης να αρπάξουν τον ιδρώτα, τις οικονομίες, τις ελπίδες και τους απελπισμένους νέους επιστήμονες της πατρίδας που ξενιτεύονται!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

500.000 νοικοκυριά μόνο οι δικαιούχοι του μερίσματος!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

20/11/2017

 

500.000 νοικοκυριά μόνο οι δικαιούχοι του μερίσματος!

Τα νέα κριτήρια περιόρισαν στο μισό τους δικαιούχους!

 

 

Σε 500.000 χιλιάδες περιορίζονται, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ τα νοικοκυριά που τελικά θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα!

Με παρέμβαση της τρόικας την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση πρόσθεσε στα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και στο κριτήριο της ακίνητης περιουσίας, τέσσερα (4) επιπλέον κριτήρια που -σωρευτικά εφαρμοζόμενα- θα περιορίσουν στο μισό τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος!

Ειδικότερα, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής προστέθηκαν και τα παρακάτω κριτήρια:

1ον)το περιουσιακό κριτήριο της κινητής περιουσίας (κριτήριο καταθέσεων)

Σύμφωνα με αυτό, το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού(!) σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που θα προκύπτει από μαθηματικό τύπο που θα ανακοινωθεί.

2ον)Κριτήριο διαμονής

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

3ον)Κριτήριο κατοχής μητρώου ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης και για χρόνο μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός μέχρι και 31-12-2017, όπως προκύπτει από το μητρώο ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

4ον)Κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογικού εισοδήματος έτους 2016 εφόσον έχουν υποχρέωση.

Έτσι, για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση και τα υποστηρικτικά της μέσα ενέπαιξαν τον λαό αφού αντί για 3.400.000 πολίτες που θα δικαιούνταν και θα μοιράζονταν 1.400 εκατ., θα το δικαιούνται τελικά μόνο 500.000 νοικοκυριά!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα επανέλθει με στοιχεία επ’αυτού του κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα ενημερώνοντας τον λαό και αποκαλύπτοντας την υποκρισία όσων συνεχίζουν με θράσος να τον εμπαίζουν.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

 

Περισσότερα

Να επιστραφούν ΕΝΤΟΚΑ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ, ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ και ΑΣΥΜΨΗΦΙΣΤΑ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

20/11/2017

 

Να επιστραφούν στους συνταξιούχους

ΕΝΤΟΚΑ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ, ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ και ΑΣΥΜΨΗΦΙΣΤΑ

τα ποσά από τις παράνομες κρατήσεις !

 

Από το κείμενο της τροπολογίας που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προκύπτει ότι οι παράνομες κρατήσεις υπέρ ασθενείας (ΕΟΠΥΥ) για τα έτη 2012-2016 σε όλους τους συνταξιούχους (2.600.000) θα επιστραφούν άτοκα και θα μπορούν να φορολογηθούν, να κατάσχονται και να συμψηφίζονται.

Όμως η κυβέρνηση, μετά την έκδοση της υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, -με την οποία κρίθηκαν πανηγυρικά αντισυνταγματικές και παράνομες οι περικοπές των συντάξεων που επέβαλαν οι νόμοι 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012-, ΟΦΕΙΛΕΙ να επιστρέψει τα παρανόμως κατακρατηθέντα ποσά στους συνταξιούχους μας ENΤΟΚΑ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ, ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΨΗΦΙΣΤΑ!

Αν δεν το πράξει αυτό η «αριστερή» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε πρέπει να γνωρίζει ότι θα αρχίσει νέος κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων από τους συνταξιούχους διότι θα έχει παρανομήσει άλλη μία φορά.

Και η ΕΝΥΠΕΚΚ θα σταθεί δίπλα τους!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

O Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

 

 

Περισσότερα

Η μνημονιακή «Αριστερά» πρόδωσε το Πολυτεχνείο!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

17/11/2017

 

Η μνημονιακή «Αριστερά» πρόδωσε το Πολυτεχνείο!

 

 

Σήμερα στην 44η επέτειο του Πολυτεχνείου (1973) τιμούμε τους νεκρούς και ζωντανούς ήρωες της εξέγερσης, κυρίως τους αφανείς και ανιδιοτελείς.

Η εξέγερση εκδηλώθηκε όταν η δικτατορία είχε πλέον εξαντλήσει τα περιθώρια της στρεβλής ανάπτυξης και η κρίση άρχισε να χτυπά παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, φαινόμενο που αύξησε την ανεργία και δυσκόλεψε την οικονομική ζωή των οικογενειών και των σπουδαστών.

Ο απόηχος του Γαλλικού Μάη συνειδητοποιήθηκε με τη συνήθη καθυστέρηση όσμωσης-εσωτερίκευσης των διεθνών γεγονότων που συνήθως χαρακτηρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Είχε όμως πλέον δημιουργήσει, με τη βοήθεια των εκδόσεων και τη συνειδησιακή υποδομή των ανώτερων πνευματικών στρωμάτων, το ψυχολογικό υπόβαθρο της εξέγερσης.

Παραμονές του Πολυτεχνείου άρχισε να διαχέεται η αίσθηση της τραγικής για το Έθνος κατάληξης της δικτατορίας και η φοιτητιώσα νεολαία, ως ευαίσθητος δέκτης των πλησιαζόντων γεγονότων, εξεγέρθηκε για να προλάβει τα επερχόμενα δεινά.

Το κεντρικό σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» τίθεται, δυστυχώς και σήμερα, υπό δραματική επαλήθευση!

Πλατιά λαϊκά στρώματα αδυνατούν να συνεχίσουν τον αυτάρκη βίο τους. Τα Μνημόνια κονιορτοποιούν τα εργασιακά συστήματα, εξαϋλώνουν τα πατρογονικά περιουσιακά στοιχεία, καταστρέφουν τον παραδοσιακό μικρο-ιδιοκτητικό τρόπο παραγωγής, ρευστοποιούν και αλλοτριώνουν τον διαχρονικό άυλο και υλικό πλούτο της πατρίδας, καταστρέφουν τις δομές του Κοινωνικού Κράτους και συσσιτιοποιούν τον οικογενειακό βίο. Και το κυριότερο: οι προικισμένοι νέοι και νέες μας μεταναστεύουν κατά χιλιάδες για να βρουν στις ξένες και ανταγωνιστικές οικονομίες μιαν αξιοπρεπή εργασία.

Η Δημόσια Παιδεία βάλλεται και κλυδωνίζεται μέσα στους νεοφιλελεύθερους ανέμους. Τα τραγικά υποχρηματοδοτούμενα και υποστελεχωμένα Πανεπιστήμιά μας -με την ηρωική προσπάθεια των διδασκόντων, του τεχνικού, εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού- τίθενται στην υπηρεσία των χωρών-δανειστών αφού οι νέοι Έλληνες επιστήμονες, μαζί με τις γνώσεις που απέκτησαν, μεταφέρουν στις ξένες παραγωγικές μηχανές και τις μεγάλες δαπάνες σπουδών του κράτους και των οικογενειών τους.

Παρωχημένα ιδεολογήματα ΑΠΟ-εθνοποίησης προσπαθούν να αλώσουν το κοινωνικό και εθνικό φρόνημα και το πνεύμα εξίσωσης όλων προς τα κάτω καταργεί την ευγενή άμιλλα και την απαραίτητη -όσο ποτέ άλλοτε- ανάγκη προς όλο και μεγαλύτερες μορφωτικές, πνευματικές και τεχνικές επιδόσεις.

Όσο για την Ελευθερία, αυτή τίθεται στην υπηρεσία του Μεγάλου Αδελφού! Από την απλή κίνηση μέσω της προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας στα ΜΜΜ μέχρι τα τιμαλφή των προγόνων. Κάθε ενέργεια, κάθε υλικό στοιχείο, κάθε συναλλακτική κίνηση, κάθε οικογενειακή επιδαψίλευση, κάθε συμβολική βοήθεια του παππού προς τον εγγονό, κάθε εκπλήρωση επιτόπιου εθίμου, κάθε ενέργεια που ενέχει το στοιχείο τής παραδοσιακής υλικότητας…, τίθεται υπό καταγραφή και παρακολούθηση. Τα «τρολαρίσματα» των εγκάθετων του κόμματος ή της εξουσίας κονιορτοποιούν κάθε έκφραση γνώμης και αλλοιώνουν κάθε ιδεολογικό πρόταγμα. Βάσει αυτών των δεδομένων καθορίζεται πλέον η διακριτή μεταχείριση κάθε πολίτη, ακόμη και ως προς τις παροχές τού φθίνοντος Κοινωνικού Κράτους. Το νεοφιλελεύθερο …ευαγγέλιο της διάκρισης διαλύει κάθε κοινωνικό ιστό και κάθε συνείδηση της κοινής μας μοίρας.

Και τα μόνα δικαιώματα που αυθαδιάζουν ελεύθερα είναι δυστυχώς τα δικαιώματα αλλαγής φύλου όποτε η ατομοκεντρική θεώρηση της ζωής το θελήσει, οι διεμφυλικές καταστάσεις, οι ομόφυλοι γάμοι και τα λοιπά δικαιώματα που είναι απόλυτα συμβατά με τον καταιγιστικό νεοφιλελευθερισμό.

Η ολοκλήρωση άλλωστε του μνημονιακού οικοδομήματος, στο οποίο θα εγκλειστεί η ελληνική κοινωνία και οικονομία για το αόριστο μέλλον εάν ο λαός μας δεν μιμηθεί τους νέους τής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, θα οδηγήσει σε μια ραγδαία μετάπτωση της χώρας σε δευτερεύουσας-συμπληρωματικής οικονομίας και κοινωνίας, όπου -ακόμη και καθ’ομολογίαν των ευρωπαίων ιθυνόντων- δεν θα ισχύει το λεγόμενο κοινωνικό κεκτημένο.

Είναι εύκολο επομένως να συνειδητοποιήσει ο κάθε Έλληνας ότι η εξέγερση και τα συνθήματα του Πολυτεχνείου είναι, όσο ποτέ άλλοτε στη μεταπολιτευτική περίοδο, επίκαιρα!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Η κυβέρνηση εμπαίζει τους πληγέντες, προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

17/11/2017

 

Η κυβέρνηση εμπαίζει τους πληγέντες,

προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών!

 

Μόλις προχθές νομιμοποίησε όλα τα αυθαίρετα

σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους!

Ακόμα και σε ρέματα!

 

Ιδού ο νόμος (ν. 4495/2017)!

 

 

Η κυβέρνηση και το μεγαλύτερο τμήμα του συστημικού πολιτικού προσωπικού από τα κόμματα εξουσίας, αυτές τις τραγικές ώρες εμπαίζουν τους πολίτες που επλήγησαν και τις οικογένειες που θρηνούν απώλειες αγαπημένων τους προσώπων.

Ο κυβερνητικός τύπος, η δημόσια τηλεόραση και τμήμα του χειραγωγούμενου διαδικτύου σέρνουν τον χορό σε μια πρωτοφανή προσπάθεια απόσυρσης της ευθύνης από το πολιτικό προσωπικό. Αυτοί που έπρεπε να απολογηθούν για τις πράξεις και παραλείψεις τους καλούν τώρα τις δικαστικές αρχές να αναζητήσουν τους υπευθύνους, προφανώς -κατά την άποψή τους- μόνο μεταξύ των αυτοδιοικητικών λειτουργών και των πολιτών!!

Δεν σέβονται τίποτα οι αθεόφοβοι! Ούτε τη μνήμη των νεκρών ούτε τους φτωχούς ανθρώπους του πολύπαθου Θριασίου που κατά διαστήματα θρηνούν αγαπημένα τους πρόσωπα και μοιράζονται τα συσσίτια της βικτωριανής Αριστεράς που μας κυβερνά!

Η κυβέρνηση εμπαίζει τους πληγέντες και προσβάλλει τη μνήμη των αδικοχαμένων νεκρών!

Όπως και προηγούμενες κυβερνήσεις με αλλεπάλληλους νόμους, έτσι και η παρούσα, μόλις προ δύο εβδομάδων, ψήφισε κατά τον πλέον μαζικό τρόπο με τον τελευταίο νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ Α 167/3-11-2017) το μεγαλύτερο πρόγραμμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, ακόμα και πάνω σε ρέματα(!), προφανώς για εισπρακτικούς λόγους και προφανέστατα σε συνεννόηση με την τρόικα.

Αλλά προτού συμβεί αυτό, μια κυβέρνηση, που επαγγέλθηκε την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος, έπρεπε κατά προτεραιότητα να θωρακίσει τις αστικές περιοχές από τα φραγμένα ρέματα για να απελευθερωθούν οι ροές των ομβρίων υδάτων και ασφαλώς να μην επιρρίπτει την ευθύνη στους πληγέντες πολίτες για τις δικές της πράξεις και παραλείψεις.

Η θρασύτητα όμως των κυβερνόντων δεν έχει όρια και ο κατήφορος δεν έχει σταματημό, αφού, μόλις προ 13 ημερών ψήφισε τον νόμο που παραθέτουμε παρακάτω, μόνο για εισπρακτικούς λόγους.

Τώρα θρηνούν τάχα, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα πάνω στα φέρετρα και τα ερείπια της δικής τους πολιτικής.

 

Ιδού το κείμενο του ν. 4495/3-11-2017

(σελ. 3221-3229)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ 28η.7.2011

Άρθρο 112

Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών

 

Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρή-

ση κατοικία, που ευρίσκονται εντός στάσιμων οικισμών,

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 1337/1983,

με την προϋπόθεση ότι οι στάσιμοι οικισμοί ευρίσκονται

σε απόσταση μεγαλύτερη των 2000 μ. από τη θάλασσα

ή από χιονοδρομικά κέντρα και εφόσον οι αυθαίρετες

κατασκευές έχουν συντελεσθεί μετά το έτος 1983 και

μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εξαι-

ρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβο-

λή του αναλογούντος παραβόλου και ενιαίου ειδικού

προστίμου, όπως υπολογίζεται με το Παράρτημα Α΄,

μειωμένου κατά 30 %. Για την υπαγωγή υποβάλλονται

μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄, ε΄, και

ζ΄ του άρθρου 99 και αποτύπωση των κατόψεων του

κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Αν έχει συσταθεί οριζόντια ή

κάθετη ιδιοκτησία, για την υπαγωγή τα πιο πάνω στοιχεία

υποβάλλονται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία.

 

Άρθρο 113

Αυθαίρετα κτίσματα σε εξαγορασμένα ακίνητα

και σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Ελληνικής

Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

 

 1. α) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και

στους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εξαγόρασαν από τις

οικείες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών

των Περιφερειών της χώρας και έχουν αναγείρει σε αυτά

αυθαίρετο κτίσμα, καθώς και σε αυτούς που τα νέμο-

νται νόμιμα. Ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας υποβάλλει στο

πληροφοριακό σύστημα τα προβλεπόμενα στο άρθρο

99 δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών,

που αρχίζει είτε από την έκδοση του τίτλου κυριότητας

από τον Περιφερειάρχη, είτε από τη δημοσίευση της

απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης

Διαφορών, για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται

η έκδοση τίτλου κυριότητας, είτε της πράξης κύρωσης

διανομής, που προβλέπεται σε υπουργική απόφαση,

η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του

άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και της παρ. 5 του

άρθρου 11 του ν. 3147/2003. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο

καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) μηνών από την

υποβολή της αίτησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι

διατάξεις του παρόντος.

β) Εωσότου εκδοθεί ο τίτλος κυριότητας από τον Περι-

φερειάρχη ή η απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και

Επίλυσης Διαφορών, αναστέλλεται η προθεσμία για την

κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος, καθώς και η επιβολή

του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης μη δηλουμέ-

νων κατασκευών και χρήσεων.

 

 1. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 ισχύουν και ως προς

ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα

της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε..

Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εταιρίας

οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών συμπλη-

ρώνονται μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από την κα-

ταχώριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλα-

κείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτημα-

τολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με

την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, σχετικά με τα

ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρίας.

 

 

Άρθρο 114

Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων

δημόσιου ενδιαφέροντος

 

 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκ-

κλιση των οριζομένων στο άρθρο 89, υπάγονται οι αυ-

θαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια και

εγκαταστάσεις:

α) ιδιοκτησίας του Δημοσίου, εφόσον αποδεδειγμένα

εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν από αυτό και εξυπη-

ρετούν κοινωφελή σκοπό,

β) που στεγάζουν υποδομές δικαιοσύνης και ανήκουν

στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών

Κτιρίων ή σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων,

γ) που στεγάζουν υπηρεσίες των νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο

Δημόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος και επιχορη-

γούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό,

δ) που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή νομικά πρόσωπα του

άρθρου 13 του ν. 4301/2014 ή σε θρησκευτικά νομικά

πρόσωπα της εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χρι-

στιανών ή σε ομόδοξους θρησκευτικούς οργανισμούς

της αλλοδαπής, στους οποίους υπάγονται ανωτέρω εκ-

κλησιαστικά και θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ή νομικά

πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 3647/2008 (A΄ 37), και

χρησιμοποιούνται, τόσο τα κτίρια όσο και οι βοηθητικοί,

συμπληρωματικοί και υποστηρικτικοί τους χώροι, ως ορ-

γανωμένα και ενιαία σύνολα, για την εξυπηρέτηση των

λατρευτικών και θρησκευτικών τους σκοπών των γνω-

στών θρησκειών και δογμάτων. Η διάταξη της περίπτω-

σης δ΄ εφαρμόζεται και για τους αντίστοιχους χώρους

των Ν.Π.Ι.Δ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας

της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και

της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου,

ε) που χρησιμοποιούνται ως σχολεία κάθε βαθμίδος

και ως κοινωφελή κτίρια και κτίρια προνοιακών δομών

των Ο.Τ.Α.,

στ) δημόσιων επιχειρήσεων, στις οποίες το Δημόσιο

είναι κύριος του συνόλου ή άνω του 51% του καταβε-

βλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου,

ζ) τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και τα διαχειρίζο-

νται δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες το Δημόσιο είναι

κύριος του συνόλου ή άνω του 51%,

η) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που περι-

λαμβάνονται στο μητρώο πιστοποιημένων φορέων ιδι-

ωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εποπτεύονται με

οποιονδήποτε τρόπο ή επιχορηγούνται από το Δημόσιο

και τον τακτικό προϋπολογισμό, εφόσον χρησιμοποιού-

νται, τόσο τα κτίρια όσο και οι βοηθητικοί, συμπληρω-

ματικοί και υποστηρικτικοί τους χώροι, για κοινωφελείς

σκοπούς,

θ) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε

αυτές κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και

των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, καθώς και

αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτές

κτιρίων που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία και έχουν

ανεγερθεί σε εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε

αυτά από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., εποπτεύ-

ονται από το Κράτος, επιχορηγούνται για τη συντήρηση

ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους από τον τακτικό

προϋπολογισμό και λειτουργούν σε εκτάσεις που τους

έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος ή από Ν.Π.Δ.Δ..

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για αθλητικές εγκατα-

στάσεις και υποστηρικτικά σε αυτές κτίρια που ανήκουν

σε αθλητικά σωματεία, έχουν αγοραστεί από τα ίδια τα

αθλητικά σωματεία πριν από το έτος 1983, τα δε κτίρια

και οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτών έχουν λάβει οπο-

τεδήποτε έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

ι) το σύνολο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και

κτιριακών υποδομών που αποτελούν προσαρτήματα

των δημόσιων ιχθυοτροφείων και είναι απαραίτητα για

την ιχθυοτροφική τους λειτουργία,

ια) των Ο.Τ.Α. που υπάγονται στις διατάξεις του παρό-

ντος μετά την υποβολή αίτησης, τοπογραφικού διαγράμ-

ματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική

περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων,

ιβ) που στεγάζουν υποδομές ιδιοκτησίας του Πανελλη-

νίου Συλλόγου Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ), για την κάλυψη

αναγκών των μελών του,

ιγ) που ανήκουν σε δημοτικά ευαγή ιδρύματα ή σε

αγαθοεργά ιδρύματα του ν. 3687/1929, όπως τροπο-

ποιήθηκε με το ν. 5190/1933, στα οποία έχουν εφαρμογή

οι διατάξεις της δημοτικής νομοθεσίας για τη διοίκηση

και διαχείριση της περιουσίας τους.

Για τις ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές

χρήσης δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο ειδικό

πρόστιμο, πλην της περίπτωσης ια΄ όπου καταβάλλεται

παράβολο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτά χρησι-

μοποιούνται για ιδιόχρηση, καθώς και της περίπτωσης

ιβ΄ και της περίπτωσης ιδ΄ που καταβάλλεται το παρά-

βολο και το 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ιδ) Κατασκευές και εγκαταστάσεις πολιτιστικών συλλό-

γων εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις κοινωφελούς

χαρακτήρα και εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε

οικισμούς πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

 1. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου

αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που εκτελέστηκαν ή

εγκαταστάθηκαν σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού

Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή των νομικών προσώπων της

παραγράφου 1, εφόσον εκμισθώνονται σε τρίτους για τη

λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στην περίπτωση αυτή, για την υπαγωγή των κατασκευών

ή χρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του

παρόντος.

 

 1. Στις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των

οριζομένων στο άρθρο 89, υπάγονται:

α) κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε

περιοχές, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ.

ως χιονοδρομικά κέντρα, εφόσον ανεγέρθηκαν ή εγκα-

ταστάθηκαν από φορείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α, κα-

θώς και από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετά την περαίωση της

υπαγωγής, είναι δυνατή ή αλλαγή χρήσης της αυθαίρε-

της κατασκευής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις

κοινωφελούς χαρακτήρα, ύστερα από αίτημα του αρ-

μόδιου δημόσιου φορέα ή του αρμόδιου Ο.Τ.Α.,

β) κατασκευές και εγκαταστάσεις χιονοδρομικών κέ-

ντρων και ορεινών καταφυγίων δημόσιου ενδιαφέρο-

ντος, που έχουν εκτελεστεί ύστερα από έγκριση χρημα-

τοδότησης από δημόσια αρχή ή έχουν εγκριθεί από τον

Ε.Ο.Τ.. Μετά την περαίωση της υπαγωγής, είναι δυνατή

ή αλλαγή χρήσης της αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον

πρόκειται για εγκαταστάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα,

ύστερα από αίτημα του αρμόδιου δημόσιου φορέα ή

του αρμόδιου Ο.Τ.Α.,

γ) κατασκευές και εγκαταστάσεις αστεροσκοπείων και

συνοδών εγκαταστάσεων αυτών, που ανήκουν στο Δη-

μόσιο ή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα,

δ) κτίρια εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, που ανήκουν

στο Δημόσιο ή σε δημόσια αρχή ή έχουν παραχωρηθεί

στους δήμους,

ε) κατασκευές και εγκαταστάσεις καθ’ υπέρβαση νό-

μιμης άδειας σε εγκεκριμένους χώρους οργανωμένης

υπαίθριας δασικής αναψυχής, οι οποίες έχουν κατασκευ-

αστεί από Ο.Τ.Α. ή άλλη δημόσια αρχή χωρίς την έγκριση

της αρμόδιας για την έκταση δασικής υπηρεσίας. Για την

υπαγωγή, πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών,

απαιτείται και η θετική γνωμοδότηση της δασικής υπη-

ρεσίας στην οποία υπάγεται η έκταση.

Η υπαγωγή στον παρόντα των ανωτέρω κατασκευών

δεν απαλλάσσει την υποχρέωση των αιτούντων για την

έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα τις

διατάξεις του παρόντος. Η μελέτη στατικής επάρκειας,

όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικώς πριν από την

έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα με

τις διατάξεις του παρόντος.

 

.

Άρθρο 115

Αυθαίρετες κατασκευές σε οικισμούς

που κατασκευάστηκαν από τον πρώην

Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

 

 1. Κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, στις διατάξεις

του παρόντος νόμου υπάγονται:

α) αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προ-

σθήκες σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε

οικισμούς κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί από τον

τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και έχουν

περιέλθει, κατά το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),

στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

(Ο.Α.Ε.Δ.), εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές

χρήσης ή προσθήκες είχαν συντελεσθεί έως την ολο-

κλήρωση της κατασκευής του οικισμού

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, απαιτεί-

ται η υποβολή από τον Ο.Α.Ε.Δ. σχετικής αίτησης, τοπο-

γραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού

με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών,

αλλαγών χρήσης ή προσθηκών.

β) Αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προ-

σθήκες σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε

οικισμούς κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί από τον

τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και έχουν

παραχωρηθεί οριστικά στους δικαιούχους, εφόσον οι

αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προσθήκες

είχαν συντελεσθεί έως την ολοκλήρωση της κατασκευής

του οικισμού.

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, απαι-

τείται η υποβολή από τους δικαιούχους, στους οποίους

έχει γίνει η οριστική παραχώρηση, σχετικής αίτησης, το-

πογραφικού διαγράμματος, τεχνικής έκθεσης μηχανικού

με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών,

αλλαγών χρήσης ή προσθηκών και του οριστικού πα-

ραχωρητηρίου.

 

 1. Στις προηγούμενες περιπτώσεις, η αίτηση υπαγω-

γής μπορεί να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία

είτε για το σύνολο των κτιρίων και εγκαταστάσεων του

στοίχου, του οικοδομικού τετραγώνου ή και του συνο-

λικού οικισμού.

 

 1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή

προσθήκες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου

1 δεν καταβάλλεται παράβολο και ειδικό πρόστιμο.

 

 

 

Άρθρο 116

Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις

σε παραδοσιακό οικισμό

 

 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγονται αυ-

θαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα

πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη

δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού

του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού, κα-

θώς και αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό τμήμα

πόλης και σε παραδοσιακούς οικισμούς άνω των πέντε

χιλιάδων (5.000) κατοίκων, είτε έχουν ολοκληρωθεί πριν

από τη δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού είτε

μεταγενέστερα, εφόσον προσκομίζεται τεχνική έκθεση

αρμόδιου μηχανικού, στην οποία τεκμηριώνεται ότι η

αυθαίρετη κατασκευή προσαρμόζεται και δεν αντίκειται

στους γενικούς μορφολογικούς κανόνες που τίθενται

από τις ειδικές διατάξεις.

Κατ’ εξαίρεση, για αυθαίρετες κατασκευές εντός παρα-

δοσιακού οικισμού ή παραδοσιακού τμήματος πόλεως

άνω των 5.000 κατοίκων, που διέπονται και από ειδι-

κότερες διατάξεις προστασίας (όπως ιστορικό κέντρο)

ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3.

 

 1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες

κατασκευές ή χρήσεις των κατηγοριών 2 έως 5 του άρ-

θρου 96 που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό κάτω

των πέντε χιλιάδων (5.000) σύμφωνα με τα εξής:

α) μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρα-

γράφων 1, 10 και 11 του άρθρου 83, απαιτείται και υπο-

βολή αίτησης στην επιτροπή αυθαίρετων κατασκευών

της παραγράφου 3,

β) μετά την εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών

και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στον πα-

ρόντα, η επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με

βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής

ως προς το σύνολο του νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το

ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτε-

κτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού

οικισμού ή τμήματος πόλης,

γ) η επιτροπή μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργα-

σιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους

ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του

παραδοσιακού οικισμού ή του παραδοσιακού τμήματος

πόλης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 107.

Επίσης η επιτροπή μπορεί να προβεί σε αυτοψία προ-

κειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των

απαιτούμενων εργασιών προσαρμογής,

δ) όπου απαιτούνται εργασίες προσαρμογής, αυτές

εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης της

επιτροπής στον ιδιοκτήτη και μετά την έκδοση σχετικής

οικοδομικής άδειας, εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση

αυτή, η άδεια εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή

του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμο-

γής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών

και να πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από

τον ελεγκτή δόμησης.

Μετά το πέρας των εργασιών προσαρμογής, η επιτρο-

πή, αφού διαπιστώσει την εκτέλεση αυτών, επιτρέπει την

υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις

του παρόντος.

 

 1. Για τον έλεγχο της δυνατότητας μορφολογικής

και αισθητικής ένταξης των αυθαίρετων κατασκευών

ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου πε-

ριβάλλοντός και των σχετικών δικαιολογητικών, συνι-

στάται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

τετραμελής επιτροπή ανά περιφερειακή ενότητα που

συνεδριάζει στην έδρα αυτής και αποτελείται από:

α) έναν αρχιτέκτονα του Τοπικού Παρατηρητηρίου ως

Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) έναν αρχιτέκτονα της Υπηρεσίας Δόμησης της πε-

ριφερειακής ενότητας, με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του,

δ) έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ, με τον

αναπληρωτή του,

ε) έναν πολιτικό μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

 

 1. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα πέντε (15) ημε-

ρών από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή ή μη

στις διατάξεις του παρόντος, με την προϋπόθεση υπο-

βολής των κατωτέρω δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει

να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο ή τον εξουσιο-

δοτημένο εκπρόσωπό του, στο τοπικό παρατηρητήριο

μαζί με τη σχετική αίτηση:

α) τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται

η περιγραφή του κτιρίου, ιστορικό αδειοδοτήσεων, κα-

θώς ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής και αιτιολογείται

η μορφολογική και αισθητική ένταξη της αυθαίρετης

κατασκευής στο σύνολο του κτιρίου και του άμεσου

δομημένου περιβάλλοντός του,

β) φωτογραφική τεκμηρίωση της αυθαίρετης κατα-

σκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του άμεσα

δομημένου περιβάλλοντός του,

γ) τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται

η θέση της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο

του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του,

δ) υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα παραπάνω

στοιχεία είναι ίδια με αυτά που θα εισαχθούν στο πλη-

ροφοριακό σύστημα,

ε) αποδεικτικά χρόνου κατασκευής / αποπεράτωσης,

στ) αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής του αιτούντος.

 

 1. Μετά τη κήρυξη ως παραδοσιακού οικισμού κάτω

των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων δεν επιτρέπεται η

υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος εξ ολοκλήρου

αυθαίρετων κατασκευών που έχουν σε ποσοστό μεγα-

λύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) υπέρβαση οποιου-

δήποτε όρου δόμησης, πέραν των υφιστάμενων, κατά

την κήρυξη, αυθαίρετων κτισμάτων.

 

 1. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιω-

μάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις,

για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του παρό-

ντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των

δικαιολογητικών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2

και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού

του προστίμου, την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της

διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία

στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

 1. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου,

πέραν της καταβολής του 30% του ποσού του προστί-

μου, αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της

επιτροπής στον ιδιοκτήτη.

 

 1. Η επιτροπή, μετά τη θετική κρίση της, ενημερώνει

τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού

συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να

ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

 

 1. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε αρχαιολογι-

κούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο άμεσο περι-

βάλλον μνημείων που προστατεύονται σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 3028/2002, δύνανται να τακτοποιούνται

με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού, η οποία προηγείται της υπαγωγής στις διατάξεις

του παρόντος.

 

 1. Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού δίνεται μετά από αιτιολογημένη γνωμοδό-

τηση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η προς τα-

κτοποίηση κατασκευή δεν βλάπτει τα μνημεία και τους

προστατευόμενους τόπους και δύναται να επιβάλλει

όρους και περιορισμούς στον όγκο, τη μορφή και τη χρή-

ση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευ-

όμενο περιβάλλον. Κατ΄ εξαίρεση, για την τακτοποίηση

αυθαίρετων πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου

81, παράγραφος 3 του παρόντος νόμου και αυθαίρετων

κατασκευών και χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του

άρθρου 96 του παρόντος νόμου ο έλεγχος διενεργεί-

ται από εξαμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή

απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η σύνθεση αυτής είναι

όμοια με αυτή της επιτροπής της παραγράφου 3 του

παρόντος με την προσθήκη δύο μελών ήτοι, ενός αρχιτέ-

κτονα και ενός αρχαιολόγου, υπαλλήλων του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους,

εφόσον: α) η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση και οι ως άνω

πολεοδομικές παραβάσεις δεν έχουν συντελεστεί εντός

περιοχής UNESCO και εντός αρχαιολογικής ζώνης Α΄ και

β) τα αρμόδια όργανα 3 του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού δεν έχουν πιστοποιήσει με προηγούμενη

διοικητική πράξη τους ότι προκαλείται άμεση ή έμμεση

βλάβη στο προστατευόμενο από το ν. 3028/2002 πολι-

τιστικό αγαθό.

 

 

 

Άρθρο 117

Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις

σε διατηρητέο κτίριο

 

 1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυ-

θαίρετων κατασκευών ή χρήσεων που βρίσκονται μέσα

στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου ή προσθήκες καθ’

ύψος ή κατ’ επέκταση σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει

το 10% της συνολικής δόμησης αυτού, καθώς και αυθαι-

ρέτων μεμονωμένων κτισμάτων εντός του ακινήτου στο

οποίο υφίσταται διατηρητέο κτίριο σε απόσταση από

αυτό μεγαλύτερη του Δ. Για την υπαγωγή, εκτός από τα

δικαιολογητικά του άρθρου 99, απαιτείται και υποβολή

αίτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

(ΠΕΣΑ), με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

αα) φωτογραφία για το κτίριο, τοπογραφικό διάγραμ-

μα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

ββ) πλήρη σχέδια αποτύπωσης του κτιρίου,

γγ) τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιλαμβά-

νονται και όλα τα ιστορικά στοιχεία του κτιρίου,

δδ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός

του κτιρίου από άλλο φορέα,

εε) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα

οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατα-

σκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ειδικά

για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης μπορεί να προσκομί-

ζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την

έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

στστ) δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος ορ-

γανισμού ή μελέτη στατικής επάρκειας, σύμφωνα με το

άρθρο 99,

ζζ) τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον έλεγ-

χο των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

εφόσον υπάρχουν.

 

 1. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και

τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατά-

ξεις του παρόντος, το συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει

την αίτηση με βάση τις μεταβολές στην αρχιτεκτονική

και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου,

καθώς και την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατα-

σκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου ή και του περι-

βάλλοντoς του χώρου.

Το συμβούλιο μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργα-

σιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος, σύμφωνα

με την εξέταση των στοιχείων που προσκομίζονται, και,

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να προβεί σε αυτο-

ψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση

των απαιτούμενων εργασιών προσαρμογής

Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την

κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου

στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, εφόσον

απαιτείται. Αν απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας, αυτή

εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου

ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να

ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και η ορθή

εκτέλεση των εργασιών πιστοποιείται από το Tοπικό

Παρατηρητήριο.

Μετά τη διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών προ-

σαρμογής, το ΠΕΣΑ επιτρέπει την οριστική υπαγωγή των

αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθμίσεις του

παρόντος.

 

 1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υπά-

γονται αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων χρήσεων

σε κτίρια με νόμιμη οικοδομική άδεια, στον περιβάλλο-

ντα χώρο διατηρητέου κτιρίου ή διατηρητέου τμήμα-

τος κτιρίου, σε επαφή ή και σε απόσταση προς αυτό,

και βρίσκονται είτε στο ακίνητο που περιλαμβάνει το

διατηρητέο κτίριο ή τμήμα κτιρίου είτε και σε όμορο

προς αυτό ακίνητο στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτο-

νικής (Σ.Α.), απαιτείται και υποβολή αίτησης με τα εξής

δικαιολογητικά:

αα) φωτογραφική αποτύπωση, όπου εμφαίνεται και η

σχέση του με το υπάρχον χαρακτηρισμένο διατηρητέο,

ββ) τοπογραφικό διάγραμμα,

γγ) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας, καθώς και

αντίγραφο της απόφασης χαρακτηρισμού του διατη-

ρητέου κτιρίου,

δδ) διάγραμμα κάλυψης, όπου σημειώνεται η θέση και

το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαί-

ρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρ-

βασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς,

εε) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία να

δηλώνεται ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός του κτιρίου

από άλλο φορέα,

στστ) κάτοψη του ορόφου, όπου σημειώνεται η αυθαί-

ρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις

ρυθμίσεις του παρόντος,

ζζ) τομή, όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή

για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του

παρόντος,

ηη) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα

οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατα-

σκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ειδικά

για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης μπορεί να προσκομί-

ζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την

έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

θθ) για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή και

για αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εκτός κατοικίας, τεχνική

έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανο-

λογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν.

Στην τεχνική έκθεση πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν

επηρεάζονται τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία του

διατηρητέου.

 

 1. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και

τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατάξεις

του παρόντος, το συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει την

αίτηση με βάση το αν η αυθαίρετη κατασκευή αλλοιώνει

ή όχι το χαρακτήρα, τη δομή ή και την αρχιτεκτονική

και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου,

καθώς και την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατα-

σκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου ή και του περι-

βάλλοντος του, καθώς και το αν επηρεάζει και σε ποιόν

βαθμό τους λόγους του χαρακτηρισμού του.

Το Σ.Α. μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών

προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος, σύμφωνα

με την απόφαση χαρακτηρισμού και την αισθητική και

μορφολογική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής σε

σχέση με το πλησίον διατηρητέο κτίριο. Το Συμβούλιο

μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει

το μέγεθος και την έκταση των απαιτούμενων εργασιών

προσαρμογής.

Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την κοι-

νοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον

ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, αν απαιτείται.

Αν απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας, αυτή εκδίδεται

χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού

προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολο-

κληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και πιστοποιείται

η ορθή εκτέλεση των εργασιών από ελεγκτή δόμησης.

Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής, το Σ.Α.

επιτρέπει την υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών ή

χρήσεων στη ρύθμιση του παρόντος.

 

 1. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαι-

ωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές για τα

οποία απαιτείται έγκριση των συμβουλίων του παρόντος,

μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δι-

καιολογητικών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2

και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού

του προστίμου, την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της

διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία

στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία εξόφλησης του ενι-

αίου ειδικού προστίμου, πέραν της καταβολής του 30%

του συνολικού ποσού, αρχίζει από την κοινοποίηση της

θετικής κρίσης του αρμόδιου οργάνου στον ιδιοκτήτη.

 

 1. Το Συμβούλιο, μετά τη θετική κρίση του, ενημερώ-

νει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού

συστήματος εντός πέντε (5) ημερών, προκειμένου να

ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

 

 1. Σε διατηρητέα κτίρια ή διατηρητέα τμήματα κτιρίου

και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, σε επαφή ή και σε

απόσταση από αυτά, και είτε σε ακίνητα που περιλαμ-

βάνουν τα διατηρητέα κτίρια ή τμήματα τους είτε και

σε όμορα προς αυτά, δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις

διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών.

 

 1. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε νεώτερα μνη-

μεία, σε κτήρια που βρίσκονται εντός τμημάτων πόλεων

ή οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά δια-

τηρητέα μνημεία, καθώς και σε Μνημεία Παγκόσμιας

Πολιτιστικής Κληρονομιάς δύνανται να τακτοποιηθούν

με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού μόνο

ύστερα από γνωμοδότηση των κεντρικών συμβουλίων

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 1. Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών επί

διατηρητέων κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα τόσο

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και

από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την

υπαγωγή αυτών στις διατάξεις του παρόντος τηρείται

η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 116 και επιλαμ-

βάνεται εννεαμελής επιτροπή η οποία συνιστάται με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας. Αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται από τον Πρόεδρο

αυτού ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, τέσσερα (4)

μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)

με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, που ορίζονται από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τέσσερα (4)

μέλη του ΚΣΝΜ, που ορίζονται από τον Υπουργό Πολι-

τισμού και Αθλητισμού.

 

 

 

Άρθρο 118

Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών

υψηλής τάσης

 

Για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης ιζ΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 89, ο Διαχειριστής Μετα-

φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ύστερα από αίτηση του

ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του εξουσιοδοτημένου μη-

χανικού, εκδίδει βεβαίωση ότι τηρούνται οι ισχύοντες

περιορισμοί για τη γειτνίαση του ακινήτου με τις γραμμές

μεταφοράς.

 

 

Άρθρο 119

Αυθαίρετες κατασκευές

τουριστικών εγκαταστάσεων

Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαί-

ρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις τουριστικών εγκα-

ταστάσεων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης και των

χρήσεων γης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής,

υπό την προϋπόθεση ότι για τις κατασκευές αυτές έχει

εκδοθεί, μετά την καταβολή σχετικού προστίμου, σήμα

λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ., καθώς και υπό την προϋπό-

θεση ότι λειτουργούσαν νομίμως μέχρι τις 28.7.2011.

 

 

 

Άρθρο 120

Αυθαίρετες κατασκευές

σταυλικών εγκαταστάσεων

Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων

και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες,

υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις, τις οποίες

εκμεταλλεύονται νομίμως κτηνοτρόφοι και οι εκτάσεις

αυτές έχουν καταχωριστεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα

Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

(ΟΣΔΕ), μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρό-

ντος, χωρίς καταβολή προστίμου, αφού υποβάλουν:

α) αίτηση,

β) αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντί-

στοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου αποτυπώνονται από

το μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων,

γ) τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι

επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής

διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50 τ.μ.,

καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλι-

κών εγκαταστάσεων,

δ) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους

τριακοσίων (300) ευρώ.

 

 

Άρθρο 121

Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων

υδατοκαλλιέργειας και προσαρτημάτων

δημόσιων ιχθυοτροφείων

 

 1. Στις ρυθμίσεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες

κατασκευές απαραίτητες για τη λειτουργία νόμιμης μο-

νάδας υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται στην παρ. 74

του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),

καθώς και εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται στην

παρ. 2 του άρθρου 4 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλ-

λιέργειες, το οποίο εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο της

31722/4.11.2011 απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού

της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του χωροτα-

ξικού σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης (Β΄ 2505),

σε χώρους αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας,

ύστερα από έγκριση του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλ-

λεύσεων και Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και

Αγροτικών Υποθέσεων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης και κατά παρέκκλιση των περιορισμών των

περιπτώσεων ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

89 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η ανα-

στολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο

(2) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατα-

σκευές της παραγράφου αυτής, για τις οποίες εκκρεμούν

βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν

απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα

στις διατάξεις του παρόντος. Για την υπαγωγή, πέραν

των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλονται το

μισθωτήριο συμβόλαιο και η άδεια ίδρυσης μονάδας

υδατοκαλλιέργειας.

 

 1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής

των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές πρέπει να προσαρ-

μοστούν με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που

προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 21 του

ν. 4067/2012 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του

πιο πάνω Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες ή σε

διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν.

 

 1. Με ευθύνη κάθε δήμου, οι προσωρινές κατασκευές

πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολο-

γικά στοιχεία τους, το μέγεθος τους, τα υλικά κατασκευής

και την αρμονική ένταξή τους στο χώρο, με ευθύνη του

κάθε δήμου. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,

η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια λιμενική αρχή και

την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και, ύστερα από

αίτηση, εγκρίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτε-

κτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία

περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες,

το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η

εγκριτική απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει τμήμα ή

σύνολο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι προ-

σωρινές κατασκευές απαραίτητες για τη λειτουργία των

μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και να περιλαμβάνει

όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη

διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκατα-

στάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται

και αυθαίρετες κατασκευές, εγκαταστάσεις και συνοδά

έργα που αφορούν τη λειτουργία μονάδας παραγωγής

νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης, κατά παρέκκλιση

των οριζομένων στις διατάξεις των περιπτώσεων ζ΄ και η΄

της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος νόμου.

Για την υπαγωγή τους υποβάλλονται πέραν των λοιπών

δικαιολογητικών, το μισθωτήριο συμβόλαιο, η άδεια λει-

τουργίας της μονάδας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο-

ντικών Όρων ή Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές

Δεσμεύσεις και η Άδεια Μηχανολογικής Εγκατάστασης.

 

 

Άρθρο 122

Αυθαίρετες κατασκευές σε παραμεθόριες

περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης,

Ροδόπης και Έβρου

 

 1. Στις ρυθμίσεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες

κατασκευές στις παραμεθόριες περιοχές των περιφε-

ρειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, κατά

παρέκκλιση της περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου

 1. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των δι-

ατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο (2) έτη από

την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της

παρούσας, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρό-

στιμα στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή

κατεδαφιστεί, υπάγονται, αντίστοιχα, στις διατάξεις του

παρόντος. Για την υπαγωγή, πέραν των απαιτούμενων

δικαιολογητικών, υποβάλλονται:

α) έγγραφη βεβαίωση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. σχετικά

με τη συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του

παρόντος,

β) σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα διαχείρισης

προστατευόμενης περιοχής.

 

 1. Οι σχετικές κατασκευές αντιμετωπίζονται ενιαία ως

προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθος τους,

τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στο

χώρο, με ευθύνη του κάθε δήμου. Με απόφαση του δη-

μοτικού συμβουλίου και, ύστερα από αίτηση, εγκρίνεται

από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρ-

χιτεκτονική μελέτη, στην οποία περιγράφονται με σα-

φήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος

και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση

περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο εκτάσεως που πρόκειται

να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές, καθώς

και όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη

διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστά-

σεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

 1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής

των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προ-

σαρμοστούν σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της

παραγράφου 2 ή σε διαφορετική περίπτωση, να απο-

μακρυνθούν.

 

 1. Οι κείμενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατα-

σκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου,

κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων ιγ΄ και στ΄ της πα-

ραγράφου 2 του άρθρου 89, μετά την αποτύπωση τους

σε προβολικό σύστημα ΕΣΓΑ 87 και την καταγραφή της

χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και εφόσον είναι

σύμφωνες με το ειδικότερο περιεχόμενο και τους όρους

του προεδρικού διατάγματος για την προστασία της

περιοχής, το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία του ν.

1650/1986, όπως ισχύει, εντός προθεσμίας δύο (2) ετών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τη διάρκεια

της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η είσπραξη και

η επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών

πράξεων κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’

εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Οι ως άνω κυρώ-

σεις και μέτρα επιβάλλονται μετά την πάροδο της ως

άνω προθεσμίας αναστολής ως προς τις μη δυνάμενες

να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές,

λόγω ασυμβατότητάς τους με το ειδικό καθεστώς προ-

στασίας της περιοχής, πιστοποιούμενου του τελευταίου

από το Φορέα Διαχείρισης της περιοχής.

 

 1. Εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έκδοση του

προεδρικού διατάγματος προστασίας της περιοχής οι

πληρούσες τους ειδικότερους όρους αυτού κατασκευές

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατόπιν

υποβολής εκ μέρους του κατόχου αυτών των απαιτού-

μενων δικαιολογητικών ως και των δικαιολογητικών των

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι ως άνω κατασκευές

οφείλουν να προσαρμοστούν στην εγκριτική απόφαση

της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και στους τυχόν

προβλεπόμενους ειδικώς ως προς αυτές όρους από το

ως άνω προεδρικό διάταγμα ή σε διαφορετική περίπτω-

ση να απομακρυνθούν.

 

 1. Ειδικώς για τις υπαγόμενες στην παράγραφο 5 του

παρόντος κατασκευές η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύ-

ρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης

που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της κείμενης

νομοθεσίας, αναστέλλεται από την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου και έως την πάροδο της προθεσμίας

της προηγούμενης παραγράφου για την υπαγωγή τους

στις διατάξεις του παρόντος νόμου και την προσαρμο-

γή τους. Οι ως άνω διοικητικές πράξεις ανακαλούνται

εφόσον βεβαιωθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος

και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Δια-

χείρισης της περιοχής η προσαρμογή των κατασκευών,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη πα-

ράγραφο του παρόντος.

 

 

 

Άρθρο 123

Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων

και συνοδών εγκαταστάσεων

 

Στις ρυθμίσεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες

κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκατα-

στάσεων, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α΄ της παρ.

2 του άρθρου 89, με την προϋπόθεση ότι έχει κινηθεί,

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η διαδικασία

τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.

Αυθαίρετες κατασκευές της παραγράφου αυτής, για τις

οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ.

ή υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί

υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος. Για

την υπαγωγή, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητι-

κών, υποβάλλονται:

α) έγγραφη βεβαίωση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. σχετικά

με τη συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του

παρόντος,

β) αντίγραφα στοιχείων και σχεδίων από τα οποία απο-

δεικνύεται η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του

ρυμοτομικού σχεδίου.

 

 

Άρθρο 124

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να τροποποιείται η

διαδικασία είσπραξης των προστίμων και η δυνατότητα

κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες.

 

 

Άρθρο 125

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Τμήματος Δ΄

 

 1. Αν έχει πραγματοποιηθεί υπαγωγή στο ν. 4178/

2013, τότε είναι δυνατό με αίτηση του ενδιαφερομένου

να επανυπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα

με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι

προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο

του ν. 4178/2013 συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενι-

αίο πρόστιμο ως αυτό υπολογίζεται με βάση το Παράρ-

τημα Α΄. Αν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα

ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου

με βάση τις διατάξεις του παρόντος δεν αναζητούνται.

 

 1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου

Δομημένου Περιβάλλοντος εξακολουθούν να υφίστα-

νται οι υπάρχουσες διοικητικές δομές με τις αρμοδιό-

τητές τους σε σχέση με την εφαρμογή των προβλέψεων

του παρόντος.

 

 1. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπα-

χθεί στην κατηγορία 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013,

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 4 του

άρθρου 96, μπορούν, ύστερα από σχετική συμπληρω-

ματική δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,

να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία χωρίς την κατα-

βολή πρόσθετου παραβόλου.

 

 1. Οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων

οι αυθαίρετες κατασκευές είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις

του ν. 4014/2011 σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της

παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4067/2012, πλην όμως

δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή τους, μπορούν, εντός

δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

να περαιώσουν τη σχετική υπαγωγή με την καταβολή

του σχετικού ενιαίου ειδικού προστίμου όπως αυτό επα-

νυπολογίζεται, ύστερα από αίτησή τους, με τους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις, καθώς και με τις μειώσεις και

αυξήσεις προστίμων που ισχύουν για τις νέες δηλώσεις

υπαγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

 

 1. Μέχρι την συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της

επιτροπής της παραγράφου 10 του άρθρου 117, το ΚΕΣΑ,

μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιλαμβάνεται

της υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 117 του πα-

ρόντος νόμου των εκκρεμών ενώπιόν του διαδικασιών

τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων

διατηρητέων κτιρίων της παραγράφου 10 του άρθρου

117 του παρόντος νόμου.

 

 1. Καταργούνται η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4315/

2014 (Α΄ 269) και τα άρθρα 1 έως και 30, εκτός από την

παράγραφο 9 του άρθρου 30, καθώς και 38 και 39 του

ν. 4178/2013.

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Περισσότερα

Θύμα της εγκατάλειψης η πολύπαθη Δυτική Αττική!

Θύμα της εγκατάλειψης η πολύπαθη Δυτική Αττική!

ΟΧΙ άλλα φέρετρα και συσσίτια!

Την τιμωρία των υπευθύνων απαιτούν οι πολίτες!

 

 

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τη συμφορά που έπληξε τις πόλεις και τα χωριά της Δυτικής Αττικής και συλλυπούμαι όλους τους συγγενείς και φίλους των θυμάτων τής πρωτοφανούς θεομηνίας που την έπληξε.

Όμως πρέπει όλοι επιτέλους να αντιληφθούμε -και κυρίως αυτοί που έχουν την ευθύνη της κυβέρνησης και της διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων-, ότι η δουλειά τους δεν είναι να επικρίνουν τους προηγούμενους για τα πολλά λάθη και τις αβλεψίες στην οργάνωση των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία από τις θεομηνίες. Απεναντίας, οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, να ομολογούν τα λάθη και τις αδράνειές τους και να θωρακίσουν όλες τις ευαίσθητες περιοχές της χώρας, με πρώτη την πολύπαθη Δυτική Αττική, από τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Πολύ περισσότερο που ήρθαν στην εξουσία με πλήθος υποσχέσεων, κυρίως δε στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικολογίας.

Προσεύχομαι να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές από παρόμοιες αιτίες στο μέλλον.

Ενώνω τη φωνή μου με όλους τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής για την άμεση αποκατάσταση και αποζημίωση των πληγέντων και την αποζημίωση των πάσης φύσεως επαγγελματιών ώστε η κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων να ξαναβρεί τους φυσιολογικούς της ρυθμούς.

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

 

 

 

Περισσότερα

Οι πολίτες εγκαταλείπουν τη «βρώμικη Αριστερά» («dirty left»)

 

1.Η επιστροφή των «προσφύγων»

Η μαζική προσέλευση των πολιτών στη διαδικασία επιλογής ηγέτη της Κεντροαριστεράς, την περασμένη Κυριακή, αποτελεί την απαρχή των νέων πολιτικών εξελίξεων. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πολιτικός χρόνος του τρίτου και του τέταρτου συμπληρωματικού Μνημονίου (ν. 4472/2017) έδωσε στην κοινωνία πολλά σαφή και κατηγορηματικά στοιχεία, δηλωτικά τής πραγματικής ιδεολογίας, των δυνατοτήτων και των προθέσεων καθεμιάς πολιτικής δύναμης.

Οι συγκρίσεις συνεπώς είναι προφανείς και αναπόφευκτες. Το πρώτο κύμα απόρριψης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκδηλώθηκε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Εκατοντάδες χιλιάδες ενεργοί και προοδευτικοί πολίτες απέρριψαν τη νομιμοποίηση του τρίτου γενικευμένου και ανακεφαλαιωτικού Μνημονίου (ν. 4336/2015) και -μην έχοντας πολιτικό σχηματισμό που να τους εκφράζει- προτίμησαν την αποχή, η οποία ανήλθε σε πρωτοφανή για τα μεταπολεμικά χρονικά ύψη (44,1% η αποχή και 2,45% άκυρα και λευκά). Έτσι τα ποσοστά των κομμάτων σχεδόν διπλασιάστηκαν στην καταμέτρηση επί των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Η δεύτερη μεγάλη αποξένωση των επισκεπτών-ψηφοφόρων, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, εκδηλώθηκε σταδιακά κατά την εφαρμογή τής σκληρής μνημονιακής πολιτικής που είναι ένα μείγμα ακραίου νεοφιλελευθερισμού και κοινωνικής πολιτικής «βικτωριανού τύπου» («επιδοματοποίηση» μισθών-συντάξεων, «συσσιτιοποίηση» οικογενειακού βίου, μαζική μετανάστευση νέων επιστημόνων).

Με τις πολιτικές του τρίτου Μνημονίου στην πλήρη εξέλιξή τους και με αφορμή τις εκλογές στην Κεντροαριστερά, η σταδιακή αυτή αποχώρηση των «πολιτικών» προσφύγων άρχισε να λαμβάνει τον χαρακτήρα της επιστροφής στη μητρική πολιτική οικογένεια. Οι πολίτες αρχίζουν και αναγνωρίζουν το αληθινό πρόσωπο των πολιτικών προσώπων του ΣΥΡΙΖΑ του 3-4%, τα οποία αποδείχθηκαν (καθ’ομολογία πλέον όλων των ευρωπαίων και των εκπροσώπων της τριαρχίας των δανειστών) ως τα πιο πιστά στην εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών

Όταν οι κ.κ. Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ και πολλοί άλλοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πιστή εφαρμογή του Μνημονίου και κάνουν έκκληση για την εξάντληση της κοινοβουλευτικής θητείας της παρούσας κυβέρνησης, τότε είναι εύλογο οι προοδευτικοί -και ανεκτικοί μέχρι πρότινος- πολίτες να τοποθετούν την κυβέρνηση αυτή, παρά τις θεωρητικές αυτοαναφορές της, δεξιότερα των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά-Βενιζέλου.

Και αφού απέρριψαν αυτές τις κυβερνήσεις λόγω μνημονιακών-νεοφιλελεύθερων πολιτικών, είναι αυτονόητο, όχι μόνο να αισθάνονται συναισθηματικά προδομένοι, αλλά και να κρίνουν (βάσει των εφαρμοζομένων μέτρων) τον ιδεολογικό βαθμό-απόχρωση της σημερινής κυβέρνησης ως δεξιότερης και πλέον νεοφιλελεύθερης των προηγουμένων. Με την πρώτη αφορμή, εκδηλώνουν ψήφο αποστροφής και απόρριψης τής προσέγγισης στη σημερινή κυβέρνηση, αποενοχοποιώντας, σε μεγάλο βαθμό, τις πολιτικές των μητρικών τους κομμάτων. Κι αυτό παρότι η καταιγιστική μνημονιακή δημοσιολογία καλά κρατεί και πιέζει για τη γρήγορη ολοκλήρωση του μνημονιακού προγράμματος που θα επισφραγίσει τη μετάπτωση της χώρας μας σε δευτερεύουσα-συμπληρωματική οικονομία και κοινωνία εν σχέσει με αυτές της Κεντρικής Ευρώπης.

 

 

2.Η μετάπτωση της χώρας

Η μετάπτωση αυτή με «εργαλεία» τις πολλές εκατοντάδες μνημονιακών νόμων που θα …συντροφεύουν πλέον τη ζωή των Ελλήνων (όσων κατοικούν στη μητέρα πατρίδα) οριστικοποιείται με τα μέτρα της τρέχουσας αξιολόγησης.

Η καταστροφή των εργασιακών σχέσεων με προέχον (πλέον) σύστημα αυτό της επισφαλούς, μερικής, εκ περιτροπής κ.λπ. εργασίας των νέων με μισθούς 350-400 ευρώ (“working poors”), οι χαμηλές πλέον εισφορές στα Ασφαλιστικά Ταμεία, η ουσιαστική κατάργηση του μικρο-ιδιοκτητικού τρόπου παραγωγής, η εξαΰλωση της οικογενειακής περιουσίας, οι με ραγδαίους ρυθμούς αυξανόμενες αποποιήσεις των στοιχείων τής οικογενειακής εστίας από τους νέους είλωτες, ανέργους και ξενιτεμένους, η παράδοση-ρευστοποίηση των στοιχείων του υλικού και άυλου διαχρονικού πλούτου της πατρίδας και η ένταξή τους στην οικονομική και αναπτυξιακή λογική ανταγωνιστικών προς την ελληνική οικονομιών κ.λπ., συγκροτούν ένα νέο πλέγμα καταστροφικών αντικοινωνικών και εθνοκτόνων πολιτικών που ολοκληρώνουν τη διαδικασία της μετάπτωσης.

Η Ελλάδα, με τις μνημονιακές πολιτικές, διολισθαίνει στην περιφερειακή ζώνη της ΟΝΕ όπου, όχι μόνο δεν ισχύει το λεγόμενο «κοινωνικό κεκτημένο» της Ευρώπης, αλλ’απεναντίας, με τη διαρκή ρήτρα της εσωτερικής ανταγωνιστικής υποτίμησης, ματαιώνει κάθε αναγεννητική προσπάθεια για ανεξάρτητο οικονομικό και πολιτικό προσδιορισμό στο μέλλον.

 

 

3.Η νέα κοινωνία «βικτωριανού τύπου»

Επομένως, δεν υπάρχει έξοδος από το Μνημόνιο, αλλά μόνιμη εγκαταβίωση της χώρας στο σκληρό μνημονιακό οικοδόμημα που τώρα ολοκληρώνεται, με τη μικρή όμως διαφορά ότι προς …επιτήρηση των Ελλήνων θα προσληφθούν και νέοι «φύλακες» δηλαδή στην τριαρχία των δανειστών θα προστεθούν και οι λεγόμενες «αγορές κεφαλαίου» που και πληρέστερη επιτήρηση υλοποιούν και περισσότερα κέρδη αποκομίζουν!!

Και αν στο μέλλον υπάρξει απόπειρα απόδρασης από το «σιδηρούν» μνημονιακό οικοδόμημα, τότε θα επιτεθούν με νέα σφοδρότητα από αυτήν του 2009-2010. Γι’αυτό και αποτελεί πρωτοφανή ύβρη για την ιστορία του ελληνικού λαού να λέγεται ότι μετά το πέρας του τρέχοντος δανειακού προγράμματος, θα εξέλθουμε των Μνημονίων!

Προεόρτια άλλωστε αυτής της απατηλής εξαγγελίας που διαπερνά όλο το μνημονιακό τόξο είναι και οι προχθεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ενώ όλα μέσα στη χώρα καταστρέφονται, υποβαθμίζονται, εκπλειστηριάζονται και ρευστοποιούνται, θα διανέμονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το πρότυπο του «βικτωριανού κοινωνικού κράτους», διάφορα ψίχουλα-επιδόματα για τη συντήρηση των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων σε καθεστώς φτώχειας. Τα λαϊκά αυτά στρώματα πυκνώνουν με ραγδαίους ρυθμούς με τους απόκληρους του μικρο-ιδιοκτητικού τρόπου παραγωγής που αποτελεί και την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.

Ως εκ τούτου, οι αξιοπρεπείς και Όρθιοι ακόμη Έλληνες οφείλουν να απορρίψουν το ζοφερό αυτό μέλλον που η ολοκλήρωση των Μνημονίων επιφυλάσσει για την ελληνική πατρίδα και την κοινωνία μας.

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

Περισσότερα