ΤΑ ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ ΤΗΣ «ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ» #3

Η παραδοσιακή ανεξαρτησία των Ελλήνων

«Το ελεύθερον» των Ελλήνων, με τα πορίσματα της διαλεκτικής θεωρίας ως εξέλιξη της αριστοτελικής, βασίζεται στην παραγωγική βάση της μικρής ιδιοκτησίας, δηλαδή, στον λεγόμενο μικρο-ιδιοκτητικό τρόπο παραγωγής.

Τα ακίνητα, τα σπίτια, τα περιβόλια, οι αγροί, οι παραδοσιακές τέχνες, τα επιτηδεύματα, η χειροτεχνία-οικοτεχνία, η μεταποίηση, το εμπόριο, η βυρσοδεψία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία κ.ά., όλες οι οικονομικές, τεχνικές, νομικές και τουριστικές υπηρεσίες ανήκαν σε οικογένειες και περνούσαν από γενιά σε γενιά. Έτσι δημιουργήθηκε η κληρονομική συνέχεια και η διαδικασία τής ατομικής και οικογενειακής αναπαραγωγής.

Αποτέλεσμά τους ήταν το ελεύθερο φρόνημα, η έκφραση γνώμης, δηλαδή η δημοκρατία και η διάθεση υπεράσπισης των υλικών και άυλων αγαθών από κάθε εχθρική επιβουλή. Μέσα και πάνω σ’αυτά, η κοινή γλώσσα, η κοινή παράδοση και η κοινή θρησκεία, ως πνευματικό εποικοδόμημα και πολιτιστική δημιουργία, έθεταν τις πνευματικές προϋποθέσεις και τους κανόνες διεξαγωγής αυτής της οικονομικής και κοινωνικής αναπαραγωγής.

Οι Έλληνες, ως εκ τούτου, αγωνίζονταν πάντα «υπέρ βωμών και εστιών» εννοώντας την εστία της οικογενειακής παράδοσης και τον υλικό και άυλο πλούτο της κοινότητας που μαζί με τις εκκλησίες, τις πλατείες, τους κοινόχρηστους χώρους και τα στοιχεία του περιβάλλοντος αποτελούσαν αδιάσπαστο στοιχείο της ύπαρξής τους.

Σήμερα, με το μνημονιακό καθεστώς που έχει επιβληθεί, ο κοινός άυλος και υλικός πλούτος της πατρίδας διαλύεται με διαδικασίες ρευστοποίησης και τίθεται υπό τη διαχείριση των δανειστών, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους!

Αλλά και για πρώτη φορά, σε τόση ένταση και έκταση, οι πιο προικισμένοι νέοι μας, όχι μόνο μεταναστεύουν, αλλά και αποποιούνται (πραγματικά και νομικά) την οικογενειακή εστία!

Αυτό δηλαδή που συντελείται σήμερα στη χώρα δεν είναι πολιτική, δηλαδή διαχείριση ανθρώπινων και υλικών πόρων κατά τη σύγχρονη και αυθάδη φρασεολογία της νέας οικονομίας, αλλά αποτελεί καταστροφή των βασικών υλικών και άυλων, υπαρκτικής σημασίας, δομών μιας κοινωνίας.

Με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ας αναστοχαστούμε το αληθινό περιεχόμενο της παραδοσιακής ανάγκης και λαχτάρας των Ελλήνων για ανεξαρτησία!

Περισσότερα

ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25/10/2016

 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ!

 

Ιδού οι ρυθμίσεις!

(ν.4093/2012 σελ.5612 και ν.4172/2013, άρθρο 103, σελ.2510)

 

 

Ι.Με το β’ Μνημόνιο (ν. 4046/2012 σελ. 713) είχε προβλεφθεί η σύγκλιση του ελληνικού κατώτατου μισθού με τους αντίστοιχους των χωρών της Κεντρικής και ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης («ρήτρα Βουλγαρίας»).

Εκεί, μεταξύ των άλλων, αναφερόταν ότι «Τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη)» και παρακάτω ότι «Αυτό θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με αυτό συγκρίσιμων κρατών και θα του επιτρέψει να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία, δηλαδή της διασφάλισης ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους».

Σε υλοποίηση της ανωτέρω δευτερομνημονιακής διάταξης, ο ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612) μείωσε τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα σε 586,8 € για τους εργατοϋπαλλήλους άνω των 25 ετών και σε 510,95 € για τους κάτω των 25 ετών.

 

ΙΙ.Με την ίδια διάταξη, που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί, καταργήθηκαν οι τριετίες και όλες οι προσαυξήσεις.

Η συγκεκριμένη διάταξη του ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11 παρ.1) ρητά αναφέρει στο εδάφιο (ε) ότι «Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνει στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο» και στο εδάφιο (στ) ότι «Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά την 14-2-2012».

Σε υλοποίηση της ανωτέρω ρύθμισης του ν. 4093/2012 (σελ. 5611) είχε προβλεφθεί ειδικός μηχανισμός αναπροσαρμογής (εννοείται προς τα κάτω) του κατώτατου μισθού ετησίως και με έναρξη την 1-1-2017!

Την απαρέγκλιτη υλοποίηση της συμφωνημένης και ήδη ψηφισμένης αυτής ρύθμισης απαιτούν τώρα οι θεσμοί!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ανίχνευσε τη ρύθμιση από τον σχετικό νόμο (ν. 4172/2013, άρθρο 103, σελ. 2510) και την παραθέτει αυτούσια, χωρίς σχολιασμούς διαψεύδοντας την κυβέρνηση, που τον τελευταίο καιρό, ενόψει της δεύτερης αξιολόγησης και του ανοίγματος του Εργασιακού, δηλώνει σε διάφορους τόνους ότι δεν προτίθεται να ανοίξει συζήτηση για περαιτέρω μείωση του ήδη καθηλωμένου κατώτατου μισθού των εργατοϋπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα!

Ιδού η ρύθμιση για τον κατώτατο μισθό από 1-1-2017 (άρθρο 103 ν. 4172/2013, σελ. 2510)!

 

«                                                                                             Άρθρο 103

«Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό»

1.α.Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας.

β.Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

2.Η νέα διαδικασία-μηχανισμός διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017.

3.Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.

(………….)

7.α.Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την ανωτέρω διαδικασία.

β.Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.                                                                                        »

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες και να φέρει στη Βουλή διάταξη που θα καταργεί το άρθρο 103 του ν. 4172/2013!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα τις ανωτέρω ρυθμίσεις που καθιερώνει το σύστημα του «καθαρού» («γυμνού») μισθού χωρίς τριετίες, προσαυξήσεις και πιθανότα στο μέλλον του 13ου και 14ου μισθού!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ επιφυλάσσεται να επανέλθει για να ενημερώσει με αντικειμενικότητα και εγκυρότητα, όπως πάντα, τους εργατοϋπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα για τις εξελίξεις των μισθών που αφορούν τη ζωή των ιδίων και των οικογενειών τους!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

ΤΑ ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (#2)

Περί συντάξεων

Τα κυβερνητικά στελέχη, -μη μπορώντας να κατανοήσουν τους ευφημισμούς, τις αμφισημίες και κυρίως τους πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, που χρησιμοποιεί η υπό τον κ.Κόρμπιν Επιτροπή των ξένων «ειδικών» (και με τους οποίους επανυπολογίζονται όλες οι νέες, παλαιές και μελλοντικές συντάξεις)-, προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες ότι, σε περίπτωση ανάπτυξης, οι συντάξεις-επιδόματα θα αυξηθούν!

Όποιος όμως έχει διαβάσει τις γενικές ρήτρες του νέου Ασφαλιστικού και κατανοήσει τους νέους μαθηματικούς τύπους υπολογισμού των συντάξεων, θα διαπιστώσει αυτές θα βαίνουν διαρκώς απομειούμενες.

Γιατί τα δεδομένα των μαθηματικών τύπων θα έχουν ως παραμέτρους και θα συνυπολογίζουν τα ελλείμματα των Ταμείων, την απίσχναση των αποθεματικών τους, τις όλο και λιγότερες εισφορές από το γενικευμένο πλέον σύστημα των «ευέλικτων» και επισφαλών εργασιακών σχέσεων, στο οποίο εισήλθε η χώρα μας!

Συνεπώς μόνο μειώσεις πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και κυρίως η νέα γενιά των συνταξιούχων!

Και φαντάζει όντως τραγικό αυτό που ακούγεται ως δικαιολογία των περικοπών απ’όλα τα κυβερνητικά χείλη:

«Οι προηγούμενοι σάς έκοψαν 12 φορές τις συντάξεις (σ.σ. δεν αναφέρουν ποσοστά) ενώ εμείς αναγκαζόμαστε με πόνο ψυχής να κάνουμε αυτές τις περικοπές», ο εστί μεθ’ερμηνευόμενον:

«Μην κατηγορείτε εμάς που σας σπρώξαμε κάτω από το νερό και πνίγεστε. Φταίνε αυτοί που σας έριξαν 12 μέτρα μέσα στο πηγάδι και εσείς προσπαθούσατε να κρατήσετε το κεφάλι έξω από το νερό!»

Ας θαυμάσουμε τη …στέρεα «προοδευτική» κυβερνητική λογική!

Περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-«ΣΤΑΘΜΟΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αθήνα 24-10-2016

 

 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-«ΣΤΑΘΜΟΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ!

 

 

  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
  • ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΙΔΟΥ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ!

 

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τη δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) των δύο αποφάσεων-«σταθμών» στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου, που αφορούν εκατομμύρια εργαζομένων στην Ευρώπη και την Ελλάδα, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα:

α)την υπ’αριθ. C-441/14, που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2016 και αφορά την καταβολή ολόκληρης της αποζημίωσης (αντί της μισής) και για όσους (-ες) αποχωρούν ή απολύονται λόγω συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και

β)την υπ’αριθ. C-596/14, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και που αφορά το δικαίωμα των συμβασιούχων να αμείβονται όσο απασχολούνται και να αποζημιώνονται όταν απολύονται, όπως και οι συνάδελφοί τους αορίστου χρόνου.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, μετά από απαίτηση πολλών ενδιαφερομένων που αδυνατούν να βρουν τα κείμενα των ως άνω αποφάσεων στα αρχεία του ΔΕΚ, δημοσιεύει σήμερα ολόκληρα τα πρωτότυπα κείμενα, μεταφρασμένα στην ελληνική και κατευθύνει με τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

——————————————————————————————————-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)

της 19ης Απριλίου 2016 (*)

«Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας – Εθνική ρύθμιση αντίθετη προς οδηγία – Δυνατότητα ιδιώτη να ζητήσει να αναγνωριστεί η ευθύνη του Δημοσίου για παραβίαση του δικαίου της Ένωσης – Διαφορά μεταξύ ιδιωτών – Στάθμιση των διαφόρων δικαιωμάτων και αρχών – Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης – Ρόλος του εθνικού δικαστή»

Στην υπόθεση C-441/14,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, υποβληθείσα από το Højesteret (Δανία) με απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της δίκης

(περισσότερα…)

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ-«ΒΟΜΒΑ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αθήνα 22-10-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ-«ΒΟΜΒΑ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ!

 

Οι συμβασιούχοι αμείβονται και αποζημιώνονται

(όταν απολύονται) όπως και οι αορίστου χρόνου!

 

 

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας της Ευρώπης και της χώρας μας αναμένεται να προκαλέσει η τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ, απόφαση υπ’αριθ. C-596/14 της 14ης Σεπτ. 2016) που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μόλις ημέρες.

Η κεφαλαιώδους σημασίας αυτή απόφαση για πρώτη φορά εξομοιώνει τις συμβάσεις εργασίας κάθε είδους (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας, συμβάσεις ΕΣΠΑ, συμβάσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης, συμβάσεις αναπλήρωσης-αντικατάστασης συναδέλφου κ.α.) ως προς όλους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης (μισθό, επιδόματα, τριετίες, προειδοποίηση, αποζημίωση απόλυσης) με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου!!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλήφθηκε μετά από προδικαστικό αίτημα (νομικό ερώτημα) που του απέστειλε το Εφετείο Μαδρίτης της Ισπανίας (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) στις 22-12-2014 και αφορούσε την ερμηνεία της ρήτρας αριθμός 4 της Συμφωνίας-Πλαίσιο «Για την εργασία ορισμένου χρόνου» και την Οδηγία υπ’αριθ. 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, που είναι δεσμευτική και για τη χώρα μας.

Η ουσία της υπόθεσης, που απασχόλησε το Εφετείο της Μαδρίτης και μετέπειτα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφορούσε την αγωγή μιας εργαζόμενης (Ana de Diego Porras) που απασχολήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 με ανανεούμενες και διακοπτόμενες μεταξύ τους συμβάσεις ορισμένου χρόνου (συμβάσεις κατάρτισης, μερικής αναπλήρωσης συναδέλφου και συμβάσεις interinidad στο πλαίσιο δημόσιου προγράμματος απασχόλησης-κατάρτισης) με εργοδότη το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας και απολύθηκε χωρίς να λάβει αποζημίωση απολύσεως ενώ, καθ’όλη τη διάρκεια της συμβασιουχικής εργασίας της, ελάμβανε μειωμένο μισθό σε σχέση με τους μονίμους συναδέλφους της.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) αποφάνθηκε ότι ο μισθός αυτών που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, μερικής ή προσωρινής απασχόλησης, κάθε τύπου και περιεχομένου, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν που λαμβάνουν οι απασχολούμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στις αντίστοιχες υπηρεσίες του κράτους, των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα!

Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είναι υποχρεωτική η καταβολή αποζημίωσης σε όσους απασχολήθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αποχωρούν αυτοδικαίως (μετά τη λήξη της σύμβασης) ή απολύονται, αντίστοιχου ύψους με τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι έχοντες σύμβαση αορίστου χρόνου συνάδελφοί τους που απολύονται!

Συγκεκριμένα το διατακτικό αυτής της απόφασης-«βόμβα» έχει ως εξής:

«Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δέκατο τμήμα) αποφαίνεται:

1)Η ρήτρα 4, σημείο 1, της Συμφωνίας-Πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και έχει προσαρτηθεί στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη Συμφωνία-Πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, έχει την έννοια ότι στις «συνθήκες απασχολήσεως» περιλαμβάνεται η αποζημίωση την οποία υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο λόγω λύσεως της συμβάσεως εργασίας του ορισμένου χρόνου.

2)Η ρήτρα 4 της Συμφωνίας-Πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία έχει προσαρτηθεί στην Οδηγία 1999/70, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία, όπως αυτή της κύριας δίκης, η οποία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω λύσεως της συμβάσεως εργασίας σε εργαζόμενο στο πλαίσιο συμβάσεως εργασίας interinidad, ενώ επιτρέπει τη χορήγηση τέτοιας αποζημιώσεως, μεταξύ άλλων, σε αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου. Το γεγονός και μόνον ότι ο εν λόγω εργαζόμενος πραγματοποίησε την εργασία του βάσει συμβάσεως εργασίας interinidad δεν αποτελεί αντικειμενικό λόγο, ο οποίος να δικαιολογεί τη μη χορήγηση της αποζημιώσεως αυτής στον ως άνω εργαζόμενο.»

Η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έρχεται στην πιο καθοριστική στιγμή για την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα όπου η προσωρινή σύμβαση και η σύμβαση μερική απασχόλησης (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ξεπέρασαν σε ποσοστό την πλήρη απασχόληση με άμεση απειλή και για το μέλλον της μισθωτής εργασίας αλλά και για το μέλλον των συντάξεων σύμφωνα με τα από 1-2-2015 ΚΑΙ 20-10-2016 Δελτία της ΕΝΥΠΕΚΚ!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ χαιρετίζει την έκδοση της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης που αφορά εκατομμύρια ευρωπαίων εργαζομένων και Ελλήνων πολιτών, κυρίως τους νέους μας, που καλούνται ή πιέζονται από τους δανειστές και τις μνημονιακές κυβερνήσεις να εργαστούν στις ποικιλώνυμες μορφές της νεανικής ευέλικτης ειλωτείας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση σε άμεση συμμόρφωση με την παραπάνω απόφαση του ΔΕΚ και στην κατάργηση νόμων και διατάξεων που προβλέπουν τα αντίθετα.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ δεσμεύεται να επανέλθει με περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τους εργαζόμενους αναφορικά με το εύρος και το περιεχόμενο τής κεφαλαιώδους σημασίας αυτής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Στο 61,1% εκτινάχθηκε η μερική απασχόληση τον Σεπτέμβριο! Απώλειες για τα Ταμεία 1 δις €!!

Σχεδιάγραμμα 1 (9μηνου)
Σχεδιάγραμμα 1 (9μηνου)
Σχεδιάγραμμα 2 (Σεπτέμβριος 2016)
Σχεδιάγραμμα 2 (Σεπτέμβριος 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα 20-10-2016

 

Η μερική απασχόληση απειλεί τις συντάξεις!

Στο 61,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο 2016!

1 δις € οι απώλειες για τα Ταμεία το 2016!

5 δις € ετήσιες απώλειες για τα Ταμεία από ανεργία-ευελιξία!

 

Τα ευρήματα του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 είναι άκρως αποκαλυπτικά, αλλά ταυτόχρονα και ανησυχητικά, για το μέλλον της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Σε σύνολο προσλήψεων 1.644.558, οι 766.739 (ποσοστό 46,62%) είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι 642.389 (39,06) είναι θέσεις μερικής απασχόλησης και 235.430 (14,32%) είναι θέσεις εκ περιτροπής εργασίας, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα και το σχεδιάγραμμα 1.

ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ  01.01.2016  ΕΩΣ  30.09.2016
ΠΛΗΡΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

    ΜΕΡΙΚΗ

    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

       ΣΥΝΟΛΟ

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 51.598 43.202 15.690 110.490
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 52.221 47.635 18.502 118.358
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 68.306 57.111 23.611 149.028
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 119.016 69.450 26.710 215.176
ΜΑΙΟΣ 2016 117.919 83.476 29.570 230.965
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 106.123 98.110 35.340 239.573
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 92.502 78.432 30.859 201.793
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 69.352 57.183 22.060 148.595
ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2016 89.702 107.790 33.088 230.580
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2016 766.739 642.389 235.430 1.644.558

 

Περισσότερο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 (βλ. σχεδιάγραμμα 2), όπου σε σύνολο 230.580 προσλήψεων, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης ανέρχονται σε 89.702 (ποσοστό 38,90%), οι θέσεις μερικής απασχόλησης σε 107,790 (ποσοστό 46,70%) και οι θέσεις εκ περιτροπής εργασίας σε 33,088 (ποσοστό 14,40%). Παρόμοιο ποσοστό εκτόξευσης στο 61,10% δεν υπάρχει σε καμία χώρα της ΕΕ!!

Έτσι η κυβέρνηση μπορεί να επαίρεται ότι μείωσε την ανεργία κατά 3 μονάδες περίπου από τότε που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, τα Ταμεία όμως θα χάσουν, μόνο για το 2016, 1 δις € περίπου από τις μειωμένες εισφορές λόγω των νέων ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Η μαζική υποκατάσταση θέσεων πλήρους απασχόλησης από τις διάφορες μορφές εργασιακής ειλωτείας (και κυρίως τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία) θα είναι η μόνιμη μεγάλη απειλή για το μέλλον των συντάξεων στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015) έχει αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για γενίκευση της ελαστικής απασχόλησης σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς και κλάδους δραστηριότητας!

Εάν στα μεγέθη αυτά προσθέσουμε και τις δραματικές απώλειες για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ύψους 4 δις € περίπου ετησίως, από τις μειωμένες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές, αφού για κάθε μία μονάδα μείωσης της απασχόλησης τα Ταμεία υφίστανται απώλειες 320 εκατ. € περίπου ανά έτος, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο ζοφερό είναι το μέλλον των συντάξεων στην πολύπαθη πατρίδα μας!

Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν και τις θεωρίες που εσχάτως αναπτύσσουν επιστήμονες Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων Κοινωνικών Φορέων, ότι δήθεν μέσα από την ανεργιογόνα και φτωχογόνα ανάπτυξη του μνημονιακού προγράμματος μπορεί να προκύψουν καλύτερες συνθήκες για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις συντάξεις.

Συνεπώς, κυρίως λόγω της μεγάλης και μόνιμης ανεργίας και της ανησυχητικής εκτόξευσης της φτηνής (ευέλικτης) απασχόλησης, το μέλλον για τις ελληνικές συντάξεις είναι αβέβαιο με αποκλειστική ευθύνη των δανειστών και των κομμάτων του μνημονιακού τόξου! Είμαστε μπροστά σε τραγικό αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα μας!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ θα αναλάβει πρωτοβουλίες με συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις για να αποτραπεί το κραχ των Ασφαλιστικών Ταμείων, στο οποίο έχουν περιέλθει με αποκλειστική ευθυνη των δανειστών και των μνημονιακών κυβερνήσεων!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Πρωτοποριακή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αθήνα 19-10-2016

 

Ολόκληρη η αποζημίωση (όχι η μισή)

για όσους αποχωρούν/απολύονται λόγω συνταξιοδότησης!

 

Μεγάλες ανατροπές στον ιδιωτικό τομέα!

Πρωτοποριακή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!!

 

Με πρόσφατη απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ, Τμήμα Μείζονος Σύνθεσης της 19-4-2016) έκρινε ότι, διάταξη εθνικού νόμου που θεσπίζει διάκριση λόγω ηλικίας στο ύψος της αποζημίωσης απολύσεως για όσους αποχωρούν ή απολύονται από την εργασία λόγω θεμελίωσης ορίων συνταξιοδότησης, είναι αντίθετη στο Δίκαιο της ΕΕ (Οδηγία 2000/78/ΕΚ άρθρα 1, 2 και 6).

Το ΔΕΚ επιλήφθηκε της υπόθεσης (C-441/14) μετά από προδικαστικό αίτημα Δικαστηρίου της Δανίας και αποφάνθηκε ότι η σχετική ρύθμιση του δανέζικου νόμου παραβιάζει:

α)αφενός μεν το Δίκαιο της ΕΕ και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2 και 6 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-11-2000 «Για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία» και

β)αφετέρου την αρχή για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας καθώς και των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Ως εκ τούτου, προκύπτει σοβαρό ζήτημα και για τη συμβατότητα του Ελληνικού Δικαίου (άρθρο 8 ν. 3198/1955 κ.ά.) που ορίζει μισή αποζημίωση (50%) για όσους αποχωρούν ή απολύονται λόγω συνταξιοδοτήσεως. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και την πρακτική δεκαετιών, όσοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και έχουν επικουρική ασφάλιση, λαμβάνουν μόνο το 40% της αποζημίωσης που πραγματικά δικαιούνται!!

Η πρόσφατη αυτή απόφαση του ΔΕΚ είναι από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών αφού χιλιάδες εργαζόμενοι στη χώρα μας και εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη έχουν απολυθεί με μειωμένες κατά πολύ εργατικές αποζημιώσεις.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ χαιρετίζει την έκδοση της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης και καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τις αντίθετες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο διατάξεις (ν. 3198/1955 κ.ά.) νομοθετώντας τη λήψη ολόκληρης της δικαιούμενης αποζημίωσης απόλυσης για όσους αποχωρούν ή απολύονται λόγω συμπληρώσεως του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ επιφυλάσσεται να επανέλθει με λεπτομερειακό σχολιασμό και συμβουλές προς τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της πρωτοποριακής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αυτής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ!

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αθήνα 18-10-2016

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ !

 

ΌΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ!!

 

Έχει ενταφιάσει το ζήτημα του χρέους, αφού :

  • έχει παραιτηθεί ανεπιφύλακτα από την ονομαστική διαγραφή του χρέους!
  • έχει αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα οφείλει το σύνολο του χρέους!
  • έχει εκχωρήσει στους δανειστές το δικαίωμα μονομερώς να ανοίξουν τη συζήτηση για τα «μέτρα διευκόλυνσης», όποτε αυτοί θέλουν!

 

Ιδού τα κείμενα!

 

Τον τελευταίο καιρό ο λαός εμπαίζεται και παραπληροφορείται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναφορικά με το ζήτημα του χρέους!

Όλο και πιο συστηματικά, κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων, ακόμη και ο κ.πρωθυπουργός, επιρρίπτουν την ευθύνη για την καθυστέρηση της συζήτησης για το χρέος στους δανειστές και ειδικότερα στον κ.Σόιμπλε.

Η κυβέρνηση προβάλλει κατά κόρον τη θέση ότι οι δανειστές δήθεν αθετούν την υποχρέωσή τους προς τη χώρα μας αναφορικά με το ζήτημα του χρέους!

Όμως η κυβέρνηση αποκρύπτει ότι το ζήτημα του χρέους δεν μπορεί να ανοίξει με αποκλειστική δική της ευθύνη(!) και αυτό μάλιστα το έχει υπογράψει στην ταπεινωτική συμφωνία-απόφαση τής Συνόδου των αρχηγών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου 2015!

Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους αφού έχει εκχωρήσει ακόμη και αυτό το δευτερεύον δικαίωμα στους δανειστές!!

Σήμερα η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ φέρνει στο φως της δημοσιότητας το τμήμα εκείνο της επονείδιστης συμφωνίας-απόφασης του Ιουλίου 2015 και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχουν δεσμεύσει τον λαό και τη χώρα μας ως προς το ζήτημα του χρέους σε μια λεόντεια συμφωνία υπέρ των δανειστών!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει υπογράψει πέντε (5) ρήτρες και έχει απεμπολήσει ρητά και αμετάκλητα ουσιώδη δικαιώματα αναφορικά με το ζήτημα του χρέους.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση στις 12 Ιουλίου 2015 συμφώνησε, αποδέχθηκε και υπέγραψε τις παρακάτω πέντε (5) ρήτρες:

1η)Ρήτρα αναγνώρισης του συνολικού δημόσιου χρέους!

Παρόμοια ρήτρα δεν έχει υπογράψει, ούτε σε περίοδο πολέμου, ούτε σε περίοδο ειρήνης, καμία οφειλέτιδα χώρα στον πλανήτη!

Συγκεκριμένα στη συμφωνία-απόφαση του Ιουλίου 2015 αναφέρεται: «Οι Ελληνικές Αρχές επαναβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως».

Στην αγγλική το αντίστοιχο κείμενο αναφέρει: «The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their financial obligations to all their creditors fully and in a timely manner».

 

2η)Ρήτρα παραίτησης από το ονομαστικό κούρεμα του χρέους!

Η ταπεινωτική αυτή δέσμευση που υπογράφηκε από την ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει ως εξής:

«Το Eurosummit  επισημαίνει ότι ονομαστικό κούρεμα του χρέους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί».

«The Euro Summit stresses that nominal haircuts on the debt cannot be undertaken.».

 

3η)Ρήτρα παραίτησης από το δικαίωμα μονομερούς υποβολής αιτήματος για λήψη μέτρων διευκόλυνσης του χρέους!

Η ρήτρα αυτή στο κείμενο της συμφωνίας-απόφασης του Ιουλίου 2015 αναφέρεται ως εξής: «Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει, αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (ενδεχόμενες μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμής) στοχεύοντας να διασφαλίσει ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο».

Και στην αγγλική, που είναι το πρωτότυπο: «Against this background, in the context of a possible future ESM programme, and in line with the spirit of the Eurogroup statement of November 2012, the Eurogroup stands ready to consider, if necessary, possible additional measures (possible longer grace and payment periods) aiming at ensuring that gross financing needs remain at a sustainable level.».

 

4η)Ρήτρα εξάρτησης των μέτρων διευκόλυνσης του χρέους (όχι ονομαστικής διαγραφής του) από πρόσθετα μέτρα!

Η ρήτρα αυτή εκφράζεται στην ανωτέρω επονείδιστη συμφωνία-απόφαση με την εξής διάταξη: «Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εκτιμηθούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης.».

Και στην αγγλική διατύπωση: «These measures will be conditional upon full implementation of the measures to be agreed in a possible new programme and will be considered after the first positive completion of a review

 

5η)Ρήτρα-παραδοχή ότι το ελληνικό χρέος κατέστη μη βιώσιμο με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!!

Η ρήτρα αυτή ήταν και η απόλυτη ταπείνωση της σημερινής κυβέρνησης από τους δανειστές. Συγκεκριμένα στην συμφωνία-απόφασης της 12 Ιουλίου 2015 αναγράφεται ότι:

«Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, που είχε ως επακόλουθο την πρόσφατη επιδείνωση του εγχώριου μακροοικονομικου και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος.».

Και το πρωτότυπο: «There are serious concerns regarding the sustainability of Greek debt. This is due to the easing of policies during the last twelve months, which resulted in the recent deterioration in the domestic macroeconomic and financial environment.».

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να πάψει να εμπαίζει και να παραπληροφορεί τον πολύπαθο λαό μας αναφορικά με το εθνικό ζήτημα του δημόσιου χρέους.

Η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σε ολόκληρο τον λαό, τους λόγους για τους οποίους υπέγραψε τις ταπεινωτικές και καταπλεονεκτικές παραπάνω ρήτρες υπέρ των δανειστών και εις βάρος της χώρας μας, υποθηκεύοντας το μέλλον των σημερινών και μελλοντικών γενεών!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία-απόφαση της 12ης Ιουλίου 2015 και ειδικά τα σχετικά κεφάλαια που αναφέρονται στην απεμπόληση θεμελιωδών δικαιωμάτων μας αναφορικά με το ζήτημα του χρέους!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ θα πάρει πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες για να αναδείξει σε όλη τους την έκταση τις εθνοκτόνες αυτές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα του ελληνικού χρέους!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Συνέδριο νεοφιλελεύθερης μετάλλαξης

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αθήνα 17-10-2016

 

2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκλήρωση της νεοφιλελεύθερης μετάλλαξης

 

 

Το 2ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα Συνέδριο «εσωτερίκευσης» και αφομοίωσης του τρίτου ανακεφαλαιωτικού και γενικευμένου Μνημονίου και ιδεολογικοποίησης των βασικών του αρχών από τους κρατικούς (ως επί το πλείστον) λειτουργούς που συναθροίστηκαν.

Οι σύνεδροι κλήθηκαν να νομιμοποιήσουν, πλην των ατέρμονων δημοσιονομικών μέτρων (μειώσεις δαπανών υγείας και εκπαίδευσης, περικοπές μισθών και συντάξεων) και :

α)την απαλλοτρίωση με διαδικασίες ρευστοποίησης του διαχρονικού άυλου και υλικού πλούτου της πατρίδας (όπου κρατικές κυρίως εταιρίες των δανειστών αγοράζουν δημόσιες επιχειρήσεις και κοινωφελείς εγκαταστάσεις του δέσμιου κράτους),

β)την καταστροφή του πανάρχαιου μικρο-ιδιοκτητικού τρόπου παραγωγής με δέσμη συνδυασμένων αβάσταχτων μέτρων που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή τής οικονομικής και κοινωνικής ζωής,

γ)τη διάλυση των Εργασιακών Σχέσεων και τον κατακερματισμό της συνάρτησης Εργασιακού-Ασφαλιστικού,

δ)την επιταχυνόμενη μετανάστευση του μεγαλύτερου μέρους των προικισμένων νέων μας σε ξένες ανταγωνιστικές οικονομίες, στις οποίες δεν μεταφέρουν μόνο τις γνώσεις τους, αλλά και το σύνολο των κρατικών και οικογενειακών δαπανών για τις σπουδές τους,

ε)καθώς και άλλα επώδυνα μέτρα που οι βουλευτές του πιθανώς δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει και περιλαμβάνονται στους τόμους του τρίτου Μνημονίου.

Προξενεί πράγματι κατάπληξη το πώς ο πρωθυπουργός παρομοίωσε τον άνευ μαζικών οργανώσεων και εργατικών συνδικάτων ΣΥΡΙΖΑ με το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας, που υπό την ηγεσία του Κόρμπιν ξανασυνδέθηκε με τα μεγάλα τμήματα της Εργατικής Τάξης και αποκήρυξε τα χαρακτηριστικά του μπλερισμού.

Αλλά, ενώ η κυβέρνηση προαναγγέλλει την απόλυτη εφαρμογή τού μνημονιακού προγράμματος, ο κ.πρωθυπουργός άρχισε πάλι τους ανέξοδους λεονταρισμούς κουνώντας το δάχτυλο προς τον κ.Σόιμπλε! Και όταν αρχίζουν αυτοί οι τακτικισμοί, γνωρίζουμε πια ότι κάτι χειρότερο περιμένει τους Έλληνες, όπως το περασμένο καλοκαίρι, που, με το ερώτημα της δήθεν απόρριψης τού σχετικά ηπιότερου προγράμματος Γιούνκερ, πήραμε το πολλαπλάσια σκληρότερο και ολοκληρωτικό τρίτο Μνημόνιο!!

Ο δρόμος βέβαια για ένα δεύτερο δημοψήφισμα είναι φαλκιδευμένος. Και ο λαός τώρα υποψιασμένος.

Οι εκλογές, ως εκ τούτου, είναι η μοναδική διέξοδος και η προσπάθεια όξυνσης του πολιτικού κλίματος συνιστά μιαν απρόσφορη απόπειρα αναβίωσης ενός παρωχημένου και καταδικασμένου δικομματισμού.

Γιατί οι πολίτες των δημοκρατικών συλλογικών εγχαράξεων που έδωσαν στον ΣΥΡΙΖΑ ψήφο γνωριμίας, τον έχουν τώρα εγκαταλείψει αφού κάνει, δυστυχώς, τα αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε. Το τρίτο άλλωστε λεπτομερές Μνημόνιο το ψήφισε μαζί με τους υποτιθέμενους πολιτικούς του αντιπάλους!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Περισσότερα

Ανάλυση του Προέδρου της «ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ» με αφορμή το Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

         ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

 

ΣΥΡΙΖΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΝΕΟΘΑΤΣΕΡΙΣΜΟ

 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΡΑΓΔΑΙΑΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ-ΝΕΟΛΑΙΑ

 

 

1.Η αντικοινωνικότητα του εφαρμοσμένου νεοφιλελευθερισμού

Ο νεοφιλελευθερισμός, ως μέθοδος οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, οδήγησε και στην πολύπλευρη διεύρυνση του κοινωνικού ρήγματος. Με την αποθέωση του «ιδιωτικού επιχειρείν», την πλάνη τής αυτορρύθμισης των αγορών, την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, την απορρύθμιση των Εργασιακών Σχέσεων και του Κοινωνικού Κράτους, την κυριαρχία της εικονικής οικονομίας, την υπερεκμετάλλευση (έως εξάντλησης) των πλουτοπαραγωγικών πηγών, δοκιμάζει τα όρια της κοινωνικής αντοχής και οδηγεί σε μια βαθειά και διαρκή οικονομική, κοινωνική και οικολογική κρίση, που πλήττει με πρωτοφανή σφοδρότητα ιδιαίτερα τις αδύναμες και εξαντλημένες οικονομίες (βλ. το βιβλίο μας «Αριστερά και Ευρώπη», Εκδ. Λιβάνη, 2013).

 

 

2.Η κρίση ως ευκαιρία νέας συσσώρευσης και μεταφοράς πλούτου

Εν τούτοις όμως, οι κυρίαρχες δυνάμεις της λυμφατικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ανεπτυγμένο κόσμο συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα «εξόδου» από αυτήν, τα οποία έχουν την ίδια συστημική λογική. Τα θύματα της κρίσης, οι μεγάλες μάζες των φτωχών, των νεόπτωχων, των ανήμπορων, των απόκληρων της ζωής, των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων, των συνταξιούχων, των μικροαγροτών-θυμάτων της Κ.Α.Π. και της απελευθέρωσης των αγορών (με τις υποχρεωτικές Οδηγίες της GATT, του ΠΟΕ και της κυοφορούμενης ΤΤΙΡ), των ανέργων νέων, καθώς και των «ευέλικτα» εργαζομένων ή ετεροαπασχολούμενων των σύγχρονων εργασιακών «προσαρμογών», καλούνται, με διαρκή προγράμματα νεοσυντηρητικής δημοσιονομικής «ανασύνταξης» (που αποκαλούνται ευφημιστικά «μεταρρυθμίσεις») να πληρώσουν τις αστοχίες της πολιτικής τους, κυρίως δε, να πληρώσουν τα αλλεπάλληλα προγράμματα ενίσχυσης των Τραπεζών και απόσβεσης των χρεών του ιδιωτικού τομέα.

 

 

3.Η ΕΕ χρησιμοποιεί την κρίση για τη θεσμοποίηση της απόκλισης

Αυτή η δοκιμασμένη στις πλάτες των λαών συνταγή των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, παρά τις δογματικές-«οργανικές» της αντιφάσεις και την πλήρη διάψευσή της στην πράξη, έχει επιβληθεί από επταετίας και στη χώρα μας. Μέσω τού -διαρκώς προς το αυστηρότερο- επικαιροποιούμενου Συμφώνου Σταθερότητας και του μεταβλητού αλλά όλο και σκληρότερου και γενικευμένου Μνημονίου, ως πρόγευσης του «δημοσιονομικού Συντάγματος» (που σχεδιάζεται από την ευρωπαϊκή ελίτ, τη γερμανική σφαίρα επιρροής και τους νεοφιλελεύθερους τεχνοκράτες της Κομισιόν), «νομιμοποιεί» την πορεία απόκλισης των αδύναμων χωρών και οδηγεί σε περιφερειοποίηση και αποικιοποίηση εντός της ΕΕ.

Έτσι καταστρέφεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο τής παραδοσιακής Σοσιαλδημοκρατικής Συναίνεσης της 30ετούς περιόδου 1945-1975 (βλ. το βιβλίο μας «Το τέλος του Κοινωνικού Κράτους;», Εκδ. Λιβάνη, 2008) πυρήνας του οποίου ήταν η πλήρης απασχόληση, η σχεδόν μηδενική ανεργία, το κοινωνικό, παρεμβατικό και αναπτυξιακό κράτος, που αναπτύχθηκε κάτω από την πίεση των αγώνων των λαών και από την ιδεολογική, οικονομική και στρατιωτική παρουσία τού αντίπαλου δέους, του υπαρκτού σοσιαλισμού.

Η εξέλιξη αυτή είχε προδιαγραφεί -ως ενδεχόμενη δυνατότητα- από τα διόλου ιδεολογικώς ουδέτερα ιδρυτικά κείμενα της Ε.Ο.Κ./Ε.Ε., παγιώθηκε όμως με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) και το Μάαστριχτ (1992), έτσι ώστε σήμερα η «Ευρω-Συνθήκη» της Λισσαβόνας να εξωθεί τις σοσιαλιστικές, αλλά και τις δημοκρατικές ιδέες εκτός ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η «ευέλικτη» τακτική της Γερμανίας και των συμμάχων της να παραχωρήσει καθεστώς μειωμένης ή ελλείπουσας νομισματικής σύνδεσης στους …ατίθασους και «απροσάρμοστους» -στα προγράμματα που επιβάλλει- λαούς και χώρες της ΟΝΕ, δεν επιβεβαιώνει μόνο (και μάλιστα πανηγυρικά) το πνεύμα του αδυσώπητου ανταγωνισμού αντί της περίφημης «αλληλεγγύης» και τη μέριμνα για μια γερμανική ΟΝΕ, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει επιχειρήματα και έδαφος για παράλληλες συντονισμένες κινήσεις της «δευτερεύουσας» ζώνης με τις χώρες ιδίως του Μεσογειακού Νότου, ώστε να βρουν τις δικές τους ισορροπίες και ρυθμούς ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση όμως να κατανοήσουν την πραγματική φύση των νέων ευρωπαϊκών θεσμών, κυρίως των δημοσιονομικών.

 

4.Ο μεγάλος χαμένος: το Κοινωνικό Κράτος

Ο μεγάλος χαμένος της απορρυθμιστικής περιόδου που διανύουμε είναι το Κοινωνικό Κράτος σε όλες τις πτυχές και εκφάνσεις του. Αφού όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα συρρικνώθηκαν οι πηγές χρηματοδότησής του, με τη χαλάρωση και την αποσύνδεση των υποσυστημάτων του από τις αναγκαίες μορφές κοινωνικής οικονομίας, τώρα εισέρχεται στο στάδιο της προϊούσας ποσοτικής και ποιοτικής συρρίκνωσης των παροχών του.

Η λογική των «προϋπολογισμών μηδενικού ελλείμματος», σε συνδυασμό με την κατάργηση των κλασικών μέσων και πηγών χρηματοδότησής του, οδηγεί σε κατάρρευση όλα τα υποσυστήματά του, που ενσαρκώνουν τα στοιχειώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό αφορά σε όλο το πλέγμα των εργασιακών, ασφαλιστικών, εκπαιδευτικών, ιατροφαρμακευτικών-νοσηλευτικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών, πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων. Κυρίως αφορά στην καθημερινή χρήση και απόλαυση, από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών που παραδίδονται στα ιδιωτικά συμφέροντα και στο νομαδικό κεφάλαιο.

Με την επίκληση του ευφημισμού των «διαρθρωτικών αλλαγών», εξελίσσεται ένα σχέδιο ματαίωσης της εναλλακτικής οργάνωσης του μέλλοντος, ενώ στο παρόν, όχι μόνο καθίσταται δύσκολη -αν όχι αδύνατη- η πρόσβαση των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού στα στοιχειώδη της ζωής, αλλά προσθέτως υποβαθμίζεται και η ποιότητά τους, αφού μετατρέπονται σε αγοραία προϊόντα.

Στη χώρα μας σήμερα το Κοινωνικό Κράτος συνειδητά αποδομείται με τις επιλογές δανειστών-μνημονιακών δυνάμεων. Δεν είναι μόνο οι άμεσες συνέπειες των πολιτικών τού Μνημονίου (ανεργία, μείωση μισθών, ελαστική απασχόληση, PSI, κατάργηση φόρων υπέρ Ταμείων, άρνηση επαναρτίωσης των αποθεματικών τους κ.λπ.), αλλά και η βασική ρήτρα εσωτερικής υποτίμησης για γενική μείωση των κοινωνικών δαπανών που οδηγεί στη ραγδαία κατάρρευσή του.

 

5.Δεν υπάρχει Πολιτική Κοινωνία χωρίς Κοινωνικό Κράτος

Το Κοινωνικό Κράτος (με την ευρεία έννοια) και τα δημόσια αγαθά βρίσκονται στην καρδιά της Πολιτικής Κοινωνίας γιατί:

-είναι τα σπουδαιότερα δημιουργήματα του δημοκρατικώς δρώντος Λαού,

-κατοχυρώθηκαν μετά από μεγάλους κοινωνικούς, δημοκρατικούς και εθνικούς αγώνες,

-είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης και για την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας στα πλαίσια του αστικού συστήματος,

-θεμελιώνουν και νομιμοποιούν τις υπαρκτικές βάσεις τής κοινωνικής συμβίωσης,

-αμβλύνουν τις ταξικές αντιθέσεις τού καπιταλισμού,

-η οργάνωσή τους με τις βέλτιστες μεθόδους και τους αρίστους λειτουργούς αναβαθμίζει το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, πολλαπλασιάζει την κοινωνική παραγωγικότητα και δημιουργεί το στέρεο έδαφος για την ευημερία όλων των πολιτών.

Αυτό είναι το πρώτιστο μέλημα τής αυτόνομης αντιπροσωπευτικής Πολιτικής Λειτουργίας, που επιβάλλεται να επανακυριαρχήσει επί όλων των άλλων κοινωνικών λειτουργιών, κυρίως δε, επί της οικονομικής που σήμερα λαμβάνει τις πρωτογενείς αποφάσεις.

Μαζί με την αποδόμηση του σκληρού πυρήνα της Μισθωτής Εργασίας (βλ. το βιβλίο μας «Νεοφιλελευθερισμός και υποβάθμιση της Εργασίας», Εκδόσεις Αφοί Τολίδη, 1991) που υποβαθμίζει «την αξία (αλλά και την τιμή) της εργατικής δύναμης», καταρρέει και το συναρτημένο με αυτήν Ασφαλιστικό Σύστημα. Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης από τη χρηματοπιστωτική κρίση συνοδεύονται από ραγδαίες εργασιακές επιδεινώσεις, με την έκρηξη της ανεργίας και τη γενίκευση της ευελιξίας. Και οι κυβερνήσεις, αντί να προετοιμάσουν μιαν εναλλακτική πρόταση οικονομικής ανάπτυξης, που θα βρίσκεται στον αντίποδα του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου της κρίσης (με προέχουσα επιδίωξη τη δημιουργία νέων θέσεων σταθερής εργασίας αξιοπρεπούς αμοιβής και πλήρους ασφάλισης), συμπράττουν στην καθολική απορρύθμιση, υποκύπτοντας στις πιέσεις της Διεθνούς των τραπεζιτών, των επενδυτικών funds και των οίκων αξιολόγησης για την κατάκτηση της όλο και πιο αδύνατης ανταγωνιστικότητας, επιμένοντας στο ίδιο περιβαλλοντοκτόνο μοντέλο και στην ένταση της συσσώρευσης της εικονικής οικονομίας. Το πρόσφατο παράδειγμα του κ.Ολάντ που, παρά τη συνεχιζόμενη καθολική αντίδραση των Γάλλων πολιτών και των Οργανώσεών τους, πέρασε την εργασιακή απορρύθμιση παρακάμπτοντας ακόμη και τη Βουλή, είναι ενδεικτικό της ιδεολογικής κατάπτωσης της σύγχρονης «σοσιαλδημοκρατίας».

Η σημερινή Ευρώπη του Συμφώνου Σταθερότητας και του νέου «δημοσιονομικού υπερ-Συντάγματος», του υπερτιμημένου για πολλούς ευρώ και της ανύπαρκτης κοινής οικονομικής πολιτικής, όλο και περισσότερο βυθίζεται στην αντιδιαλεκτική και μονεταριστική πολιτική του Μάαστριχτ και της Ενιαίας Αγοράς, που σταθεροποιεί και μεγεθύνει τις ανισότητες μεταξύ του βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού μητροπολιτικού κέντρου αφενός και της ευρωπαϊκής περιφέρειας αφετέρου. Η πολιτική της Μέρκελ και της ζώνης επιρροής της Γερμανίας οδηγεί σε λεόντεια συμβίωση αδυσώπητου ανταγωνισμού, όπου τα αποτελέσματα είναι προδιαγεγραμμένα.

 

 

6.ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς σχέδιο, χωρίς Κίνημα. Συμμαχίες χωρίς αρχές.

Οι κυρίαρχες όμως σήμερα πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας αποδέχονται «αξιωματικά» ο,τιδήποτε προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή ως συμφέρον και της πατρίδας. Πιστεύουν ότι η αρτιότητα και η δεσμευτικότητα της ΟΝΕ είναι αμετάκλητες και ότι η κυρίαρχη ευρωπαϊκή πολιτική εξελίσσεται μόνο επ’αυτών των δεδομένων. Δεν αντιλήφθηκαν ότι η απόκλιση μεταξύ άνισα ανεπτυγμένων οικονομιών βρίσκεται στις «γενετικές» προδιαγραφές της ΟΝΕ και μάλιστα την πολλαπλασιάζουν, όπως υποστηρίζουν κατηγορηματικά οι σοβαρότερες δεξαμενές σκέψης παγκοσμίως.

Επιπροσθέτως, δεν διέγνωσαν ότι η εσπευσμένη «ποσοτική» διεύρυνση με τις καθημαγμένες στον υπαρκτό σοσιαλισμό και λεηλατημένες από τον νεοφιλελευθερισμό χώρες της βόρειας και κεντροανατολικής Ευρώπης, ματαιώνει στην πράξη τις όποιες λυμφατικές πολιτικές σύγκλισης και εδραιώνει την πορεία της διαρκούς απόκλισης. Αυτό οδηγεί στην αναδιαμόρφωση της ΕΕ και στη δημιουργία ομόκεντρων περιφερειακών ζωνών (που εξαρτώνται θεσμικά και πιστωτικά από το Κέντρο), όπου δεν ισχύει απαρέγκλιτα το κοινοτικό κεκτημένο.

Τα κόμματα του πρώην δικομματισμού (το καθένα με τις δικές του ταχύτητες, αντιστάσεις και σκοπιμότητες) προσχώρησαν στη μνημονιακή ιδεολογία χωρίς καν να μπορέσουν να υπερασπιστούν ακόμη και τα θετικά κυβερνητικά τους επιτεύγματα. Δεν αντιλήφθηκαν όμως ότι η δυνατότητα ανάπτυξης και οικονομικής αυτοδυναμίας υπονομεύεται από τα Μνημόνια, που επικαθορίζουν και την κατάταξη ή μετάπτωση μιας χώρας από ζώνη σε ζώνη. Ήδη με το τρίτο γενικευμένο και «ανακεφαλαιωτικό» Μνημόνιο (ν. 4336/2015) η κατάσταση επιδεινώνεται ταχύτατα. Μεταξύ των άλλων, εφαρμόζεται η πρωτοφανής οικονομική πολιτική όπου ξένο κράτος (κυρίως των δανειστών) αγοράζει «το κράτος της ανάγκης» και τα διαχρονικά υπαρκτικά στοιχεία του εθνικού και κοινωνικού σχηματισμού του.

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου μας «Το τέλος του Κοινωνικού Κράτους;» το 2008 (συμπυκνωμένη συνειδητοποίηση των αιτίων της κρίσης και του τρόπου αντιμετώπισής της από τις κυρίαρχες δυνάμεις, ιδίως την περιφερειακή «ολοκλήρωση» της ΕΕ) δημιουργήσαμε την άτυπη, πνευματική-ιδεολογική συλλογικότητα της «Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους». Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ έχει μέχρι σήμερα σκοπό να ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες και τις Κοινωνικές Οργανώσεις που είχαν κοινή αντίληψη για τις συνέπειες των επαπειλούμενων από τα Μνημόνια (τότε) πολιτικών της ΕΕ και τις δυνατότητες να τις υπερβούμε. Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία επιταχύνθηκε μετά την υποβολή του α’ Μνημονίου.

Σ’αυτή τη χρονική στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε πολλαπλώς. Ο αποδεκτός από μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας Πρόεδρός του είχε αποχωρήσει συγκρουσιακά με τα υπόλοιπα μέλη της ηγετικής του ομάδας χωρίς ποτέ να διευκρινιστούν οι αποχρώντες λόγοι. Τα στελέχη τής μετέπειτα «Δημοκρατικής Αριστεράς», που μετείχαν μέχρι τότε στα όργανα διοίκησης, έφυγαν και δημιούργησαν τον δικό τους κομματικό σχηματισμό. Η ευδιάκριτη αριστερή πλατφόρμα και τα στελέχη της χάραξαν τον δικό τους δρόμο ενόψει των επερχόμενων Περιφερειακών Εκλογών του 2010.

Ο ΣΥΡΙΖΑ που απέμενε, ζήτησε αγωνιωδώς διεύρυνση προς τα πρόσωπα της Κοινωνικής Αριστεράς που ήδη σήκωναν το βάρος της τεκμηριωμένης αντιμνημονιακής ενημέρωσης του λαού και προέρχονταν από τον ευρύ χώρο των σοσιαλιστικών εγχαράξεων. Οι επιφυλάξεις για συμπόρευση με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήσαν πολλές. Η στρατηγική αστοχία του 1989 και η συνεργασία με τη ΝΔ του Μητσοτάκη, παρά την προσφορά του Α.Παπανδρέου για συνεργασία και πρωθυπουργία στον Συνασπισμό ήταν ακόμα ζωντανή.

Ενόψει της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού και της επέλασης του νεοφιλελευθερισμού, η Αριστερά δεν προτίμησε την αναγκαστική συνεργασία με το ευρισκόμενο σε μειονεκτική θέση ΠΑΣΟΚ, με κατάλληλη επιλογή των προσώπων, ώστε να αναθεωρήσει προς το προοδευτικότερο το Σύνταγμα, να προστατεύσει τα δημόσια αγαθά, τις εργασιακές σχέσεις, τις πολιτικές της αυτοδύναμης ανάπτυξης και να καθιερώσει την απλή αναλογική αλλά συνέπραξε με τη Δεξιά για να αποκαθάρει δήθεν μια πτυχή του αστικού συστήματος!!

Η κορυφαία αυτή κίνηση, όχι μόνο καταδικάστηκε από σύσσωμο τον ελληνικό λαό, αλλά είχε και οδυνηρές συνέπειες για τα κόμματα της Αριστεράς και προξένησε αιμορραγία πολλών και σοβαρών στελεχών. Το κυριότερο, έδωσε αέρα στον Μητσοτάκη να προσέλθει πλησίστιος και με αυτοδυναμία και να υπογράψει το περιβόητο Μάαστριχτ, που έκτοτε επικαθόρισε και τον νεοφιλελευθερισμό που ακολούθησε η κυρίαρχη πολιτική στην πατρίδα.

Η συγκυβέρνηση Τζανετάκη και η επακολουθήσασα Ζολώτα (η επιλεγόμενη «οικουμενική») απελευθέρωσαν-«εμπορικοποίησαν» τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες (ν. 1866/1989) χωρίς να εφαρμοστούν εξαρχής οι ασφαλιστικές δικλείδες. Και σήμερα βρισκόμαστε στη χαώδη αυτή κατάσταση…

Εξάλλου το ευρωκομμουνιστικό κόμμα εκφυλίστηκε και στην Ιταλία και αλλού σε υπηρετικό-στελεχικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής με όχημα τον αίολο ψυχολογικο-ιδεολογικό εκλεκτικισμό των απεθνοποιημένων μειοψηφιών που αυτοπροσδιορίζονταν ως πρωτοπορίες. Ήταν εξάλλου προβληματικό πώς ο ΣΥΡΙΖΑ του 3-4%, ευρισκόμενος πάντα στο μεταίχμιο της κοινοβουλευτικής ύπαρξης, θα μπορούσε να αλλάξει τον πυρήνα των απορριπτόμενων διαρκώς από τον λαό προγραμματικών του θέσεων και να γίνει κίνημα μαζών, να εγκαταλείψει τη νοοτροπία της κομματικής υπεροχής και αυτάρκειας και να τιθασεύσει τη ροπή ενσωμάτωσης πολλών στελεχών του στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του συστήματος (γιατί είχε κάποια ιστορική βάση η ιστορική ρήση του Παπανδρέου για «ελίτες των σαλονιών»).

Παρά ταύτα, το ρεύμα ιδεών μας, δίνοντας εμπιστοσύνη στη διαρκώς αυξανόμενη θέληση και επιμονή του νέου ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, που δεν ευθυνόταν (τουλάχιστον ηλικιακά) για τα λάθη του παρελθόντος αποφάσισε να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο που φαινόταν να ενστερνίζεται το σύνολο της κριτικής μας προς τα Μνημόνια. Η συνέχεια είναι γνωστή.

 

 

7.Η θατσεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ήττα ως νομοτέλεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε να διακόψει την αδιέξοδη αυτή περιδίνηση στους δαιδάλους των Μνημονίων. Με τις προγραμματικές του δεσμεύσεις στη Βουλή ως αξιωματική αντιπολίτευση έδωσε ένα συμβατό με τις θεμελιώδεις προδιαγραφές της ΕΕ περίγραμμα απεμπλοκής από τα Μνημόνια, θέτοντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τον ελληνικό λαό σε συστράτευση. Τότε, στον χρόνο που ακολούθησε, για να θεραπεύσουμε τις πάντοτε παρούσες μειονεξίες και παροράσεις του, προτείναμε μια σειρά ιδεολογικών προγραμματικών οργανωτικών μέτρων που δεν είναι αντικείμενο του παρόντος άρθρου. Κανένα από αυτά δεν έγινε δεκτό.

Η στενή ηγετική ομάδα ήθελε να διατηρήσει πλήρως τον έλεγχο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ επί του νέου κοινωνικού χώρου. Και αυτό φάνηκε πανηγυρικά, παρά τις δειλές χειρονομίες επιμέρους στελεχών, και στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2014. Όλοι προσπαθούσαμε να ενισχύσουμε το κύρος, την υποκειμενική ικανότητα και επάρκεια του Προέδρου γνωρίζοντας ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι πρωθυπουργοκεντρικό.

Παρ’όλα αυτά η εμμονή στις παραδοσιακές παραδοχές και ονειρώξεις του ΣΥΡΙΖΑ του 3% πρυτάνευσε και στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 με λίγες -αναγκαίες για την προώθηση μόνο των σκοπών του 3%- επιλογές προσώπων. Έτσι χωρίς προετοιμασία, χωρίς σχέδιο, χωρίς γνώση των κανόνων και της αισθητικής τής διαπραγμάτευσης, χωρίς μελέτες, χωρίς τους κατάλληλους διαπραγματευτές, χωρίς σοβαρές εσωτερικές κινήσεις αναδιάταξης της παραγωγικής διαδικασίας των κρίσιμων αγαθών και του πιστωτικού συστήματος και κυρίως χωρίς συγκροτημένο Εργατικό Κίνημα και Λαϊκό Μέτωπο (αφού υπερίσχυσε η ιδιοτελής εξουσιαστική λαιμαργία της στενής ηγετικής του ομάδας του 3%), περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2015 (δυο περίπου εβδομάδες μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), προσήλθε σε άμεση συμφωνία με τους δανειστές, όπως αυτή διατυπώθηκε στο περίφημο κείμενο του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015.

Στο κείμενο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκε όλες τις απαιτήσεις τους και ακόμη περισσότερες, χωρίς να εξασφαλίσει την ομαλή ροή τής χρηματοδότησης της οικονομίας, παρά την ισχύ τού προηγούμενου προγράμματος της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Έκτοτε όλες οι εσωτερικές πολιτικές κινήσεις τακτικής αφορούσαν στην παραπλάνηση του λαού και στην υλοποίηση αυτής της Συμφωνίας μέσω του τρίτου γενικευμένου Μνημονίου και μάλιστα χωρίς να κλονιστεί η πολιτική κυριαρχία της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να διακόψει την αδιέξοδη αυτή περιδίνηση, προσχώρησε στην πιο σκληρή και αλλοτριωτική του πλούτου και του εργασιακού πολιτισμού της χώρας νεοφιλελεύθερη πολιτική.

Οι εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015 που ακολούθησαν ήταν οι πιο παράδοξες εκλογές στην ιστορία της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ παγίδευσε τον περήφανο λαό μας και τον περιήγαγε σε μια πρωτοφανή ομηρία, αφού, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση, τον κάλεσε:

α)να επικυρώσει τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις και το εθνοκτόνο αποτέλεσμά τους,

β)να νομιμοποιήσει το τρίτο ΤΡΙΠΛΟ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, ΦΕΚ Α 94/14-8-2015), αφού το τελευταίο περιλαμβάνει ρητά και κατηγορηματικά «ρήτρα ιδιοκτησίας» και των δύο προηγούμενων (ν. 3845/2010 και 4046/2012),

γ)να προ-εγκρίνει το κοινωνικό και οικονομικό ολοκαύτωμα των εφαρμοστικών νόμων που θα ψηφίζονταν εφεξής από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο.

δ)να συναινέσει στην εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας και

ε)να συμφωνήσει στην υποθήκευση του δημόσιου πλούτου της χώρας.

Έτσι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ήταν –και από ουσιαστικής συνταγματικής και πολιτειολογικής θέασης- ως οι πιο καταχρηστικές και οιονεί αντικοινοβουλευτικές στην ιστορία της χώρας, αφού ο λαός πορεύτηκε προς αυτές με υποχρεωτικό πρόγραμμα το προψηφισθέν Μνημόνιο. Κυρίως βαδίσαμε προς τις εκλογές με ακύρωση-απαλλοτρίωση του βασικού μηχανισμού λειτουργίας του πολιτεύματος, που είναι οι διαφορετικές προγραμματικές-κομματικές προτάσεις οι οποίες δίνουν ουσιαστικό νόημα και στην ελευθερία των πολιτών για πρόκριση διαφορετικών-εναλλακτικών λύσεων.

Κλήθηκε δηλαδή ο λαός χωρίς ενημέρωση, ή -ακριβέστερα- με απόκρυψη της αλήθειας (γιατί ποιος πολίτης, ακόμα και ο πιο υπομονετικός, είναι δυνατόν να αναγνώσει το περιεχόμενο των πολλών εκατοντάδων σελίδων του τρίτου Μνημονίου, πολλά άρθρα του οποίου παραπέμπουν σε πληθώρα άλλων νόμων;;), να νομιμοποιήσει κάτι χειρότερο από αυτό που απέρριπτε στο προηγούμενο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου!

Κάθε καλόπιστος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι ως έθνος και ως λαός βρεθήκαμε, με συναίνεση της πλειοψηφίας του πολιτικού προσωπικού (ενδεχομένως δε, μετά τις εκλογές και με τη θέληση του περήφανου λαού μας), μπροστά σε μια ολοσχερή ακύρωση των βασικών ασφαλιστικών δικλείδων του δημοκρατικού πολιτεύματος της αστικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και βεβαίως μπρος στην αποστέρηση όλων των παραδοσιακών μηχανισμών λειτουργίας της.

Αυτό βλάπτει πολλαπλώς το μέλλον της χώρας και θα αμαυρώσει τη Δημοκρατική Λειτουργία, που στα μάτια της νέας γενιάς κινδυνεύει να φανεί περιττή και άχρηστη, μιας και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε ως εναλλακτικό διακύβευμα στην οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας και του μέλλοντος της χώρας.

Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει έδαφος γιατί οι συντελεστές του παραδοσιακού ΣΥΡΙΖΑ, που εκινούντο στα όρια της κοινοβουλευτικής ύπαρξης, δεν συνειδητοποίησαν ότι ο λαός δεν τους επέλεξε γι’αυτό που ήσαν επί πολλές δεκαετίες, αλλά γι’αυτό που επιχείρησαν να γίνουν και δεν έγιναν. Και κυρίως γι’αυτό που φιλοδόξησαν να εκπροσωπήσουν, δηλαδή τις θελήσεις και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, με την ταχύτατη «ενηλικίωση» και μετατροπή τους σε ένα μαζικό και στέρεα κοινωνικά δικτυωμένο πλειοψηφικό κόμμα.

Το τρίτο Μνημόνιο είναι ένα αντικοινωνικό, αντιαναπτυξιακό, υφεσιακό και αλλοτριωτικό του δημοσίου πλούτου και του προηγμένου εργατικού μας δυναμικού πακέτο, που ποτέ η Αριστερά στην ιστορία της, σε καμιά χώρα του κόσμου, δεν κλήθηκε και δεν διανοήθηκε να εφαρμόσει. Πολλά κοινωνικά στρώματα δεν θα αντέξουν, αλλά και τα κυριότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας θα αποδυναμωθούν περαιτέρω.

Ευρισκόμενοι όμως προ του χείλους των απρόβλεπτων συνεπειών και του χαώδους μοναχικού δρόμου, ευχόμαστε αυτό το πάθημα της ολίγον αμετροεπούς Αριστεράς να αποτελέσει τη «μήτρα» («μαμή») νέων αποτελεσματικών κοινωνικών συσπειρώσεων και πολιτικών αγώνων σε όλη την Ευρώπη. Γιατί το πάθημα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους τους φορείς της εναλλακτικής επανίδρυσης-οικοδόμησης της Ευρώπης, ώστε να πάρουν τη διακυβέρνηση των χωρών τους προετοιμασμένοι κατάλληλα και να μην μετατρέπουν τα εσωτερικά τους προβλήματα σε εθνικά και κοινωνικά βάρη. Είναι κρίμα που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά θα έχουν χρεωθεί μια τέτοια εμπειρία που δυστυχώς, στο επίπεδο του εναλλακτικού αλλά και πραγματικού ευρωπαϊκού φαντασιακού, θα επηρεάσει τις εξελίξεις προς το χειρότερο.

 

 

8.ΣΥΡΙΖΑ: Αρνητικό υπόδειγμα για την υπόθεση της Αριστεράς σε Ελλάδα και Ευρώπη

Το ελπιδοφόρο όμως είναι ότι ο κόσμος των σοσιαλιστικών ιδεών, των δημοκρατικών αγώνων και των συλλογικών εγχαράξεων έχει σαφή ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Απέρριπτε επί δεκαετίες τον ΣΥΡΙΖΑ και τα γεννητορικά του σχήματα της λεγόμενης «Ανανεωτικής Αριστεράς». Αλλά εγκατέλειψε και το ΠΑΣΟΚ στη σταδιακή μετάλλαξή του, κυρίως μετά την εισαγωγή του Μνημονίου.

Ο κόσμος αυτός έχει τη δική του αισθητική, φρασεολογία, συμβολισμούς και ισχυρή σύνδεση με την παραγωγική βάση. Διαθέτει πλατειά και ακλόνητη κοινωνική γείωση, καθώς και τους δικούς του κοινωνικούς και ιδεολογικούς εκπροσώπους, με τους οποίους επικοινωνεί και ταυτίζεται με έναν άτυπο αλλά αυτόματο τρόπο. Ψήφισε τελευταία ΣΥΡΙΖΑ, επειδή οι εμφανείς αυτοί κοινωνικοί του σύνδεσμοι συνεργάστηκαν μαζί του ή τον υπέδειξαν εν σχέσει με τους άλλους φθαρμένους πολιτικούς οργανισμούς και κυρίως γιατί διέθετε έναν ελπιδοφόρο ηγέτη, αμέτοχο των σφαλμάτων και ιδιαιτεροτήτων της Αριστεράς λόγω ηλικίας.

Οι πολίτες αυτού του χώρου, οι «πρόσφυγες» δηλαδή ψηφοφόροι, δεν κερδήθηκαν ποτέ από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εντάχθηκαν στην οργάνωσή του, αλλ’απεναντίας αντιμετωπίστηκαν με περιφρόνηση, καχυποψία και προσβολές, συκοφαντούμενοι ως «δεξιό ρεύμα» που …μολύνει την αριστερή …αγνότητα του ΣΥΡΙΖΑ και αμαυρώνει το …επαναστατικό του προφίλ. Τώρα, με τη σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική της ηγετικής κυβερνητικής του ομάδας, η ανοχή που έδωσαν οι πολίτες αυτού του κομβικού πολιτικού χώρου μετατρέπεται σε αποξένωση και απόρριψη. Πολύ περισσότερο που οι αντιμνημονιακοί του εκπρόσωποι και σύνδεσμοι είτε εκδιώχθηκαν είτε αποχώρησαν ενόψει του «ενστερνισμού» του τρίτου υπερΜνημονίου.

Το να επιχειρεί επομένως ο μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ την ετεροχρονισμένη διεύρυνση προς αυτόν τον χώρο στο επερχόμενο Συνέδριό του, προβάλλοντας και πρόσωπα, που χωρίς αντίδραση μετείχαν όλων των μεταπτώσεων και προσαρμογών του κυβερνητικού και μνημονιακού ΠΑΣΟΚ και κατέφυγαν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ραγδαία φθορά του από την ψήφιση και εφαρμογή του πρώτου Μνημονίου, απλώς επιβεβαιώνει τη διάρρηξη των πρόσκαιρων δεσμών του με αυτό το κόμμα.

Το αποκρουστικό άλλωστε θέαμα της μετάταξης στις πρώτες θέσεις της λίστας των (πολλές φορές ανεπιτυχώς δοκιμασμένων) στελεχών της Ανανεωτικής Αριστεράς, απορρίπτεται από την αισθητική και τη δημοκρατική συνείδηση αυτών των πολιτών, αφού περιφρονεί τη δημοκρατία και επιβάλλει την πολιτική των παρασκηνίων και του «ελιτισμού» τής ηγετικής «παρέας» ως τρόπο διεξαγωγής τής πολιτικής ζωής.

Αφού η χώρα οδηγείται ταχύτατα στην πλήρη ετερονομία και αλλοτρίωση, στη διάλυση του Κοινωνικού Κράτους, των εργασιακών σχέσεων και του διαχρονικού άυλου και υλικού της πλούτου, ήρθε τώρα η ώρα και της …«ονομαστικής» προσαρμογής του κυβερνητικού κόμματος στα ιδεολογικά δεδομένα της εφαρμοζόμενης πολιτικής του.

Η κυβέρνηση εναγκαλίζεται τους σοσιαλφιλελεύθερους ως σανίδα σωτηρίας… Αυτούς που μέχρι πρότινος εξόρκιζε και που χαρακτήριζε (δικαίως) θεραπαινίδες των κυρίαρχων συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων… Αυτούς που δεν τολμούν να ψελλίσουν ούτε καν μια φραστική διαφοροποίηση στην πολιτική Σόιμπλε και Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής!

Η ετεροχρονισμένη άλλωστε συνάντηση των ηγετών του Νότου, που περιλαμβάνει ακροδεξιούς, νεοφιλελεύθερους, σοσιαλ-ρεφορμιστές και πιστούς υπηρέτες της γερμανικής πολιτικής, τίποτε πλέον δεν μπορεί να προσφέρει στη χώρα που βυθίζεται όλο και περισσότερο στη δίνη του τρίτου υπερΜνημονίου!!

Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας τη σοσιαλφιλελεύθερη μνημονιακή της προσαρμογή και στην επικοινωνιακή της πολιτική, προσκάλεσε τους ηγέτες του Μεσογειακού Νότου σε συνάντηση.

Αν και έχει αποδεχθεί και εφαρμόζει το πιο σκληρό νεοφιλελεύθερο Μνημόνιο που επιβλήθηκε ποτέ σε ευρωπαϊκή χώρα (και δη της ΟΝΕ), αν και έχει με αλλεπάλληλους εφαρμοστικούς νόμους εκχωρήσει μεγάλο μέρος τής εθνικής μας κυριαρχίας στα όργανα της τετραρχίας των δανειστών, εν τούτοις προσποιείται ότι επιδιώκει …διακήρυξη των μεσογειακών χωρών κατά της εκπορευόμενης από τη Γερμανία νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Και μάλιστα αυτή η αντι-γερμανική διακήρυξη υποτίθεται ότι θα γίνει υπό την προεδρία του κ.Ολάντ!!

Όλοι όμως οι Έλληνες και οι άλλοι ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι ο κ.Ολάντ κατεδάφισε πρόσφατα στη χώρα του όλες τις κύριες κατακτήσεις τού εργασιακού πολιτισμού αιώνων! Και παρά τον καθολικό ξεσηκωμό τής συντριπτικής πλειοψηφίας του γαλλικού λαού, παρέκαμψε τη Βουλή και νομοθέτησε αυτή την αταβιστική πλατφόρμα με προεδρικό διάταγμα, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τις συναθροίσεις και κάνοντας χρήση εξουσιών έκτακτης ανάγκης.

Αλλά η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ανούσιες κινήσεις εντυπωσιασμού αλλά ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που θα εκπονήσουν νέες κοινωνικές δυνάμεις και θα δώσουν στον λαό μας την ελπίδα της ορατής εξόδου από την κρίση και στην πατρίδα τη δυνατότητα της κυρίαρχης ανασυγκρότησης σε όλα τα επίπεδα.-

14/10/2016

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 Πρόεδρος

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Περισσότερα